مطالعات پردیس فرهنگی هنری | دانلود رساله پردیس فرهنگی هنری

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات پردیس فرهنگی هنری | دانلود رساله پردیس فرهنگی هنری

مطالعات پردیس فرهنگی هنری | دانلود رساله پردیس فرهنگی هنری


مطالعات پردیس فرهنگی هنری

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول :معرفی و اهداف پژوهش، تاریخچه و پیشینه

مقدمه مطالعات پردیس فرهنگی هنری ………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-بدنه مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-بیان اهداف طرح……………………………………………………………………………………………………………………۴

تاریخچه و پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-مفهوم سینما………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳-تاریخچه ی سینما…………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳-۱-پیش از سینما…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۲-تولد سینما در جهان…………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳-۳-دوران صامت…………………………...………………………………………………………………………………………۷

۱-۳-۴-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۶………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۵-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-تاریخچه ی سینما در ایران…………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۱سینما متروپل……………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴-۲سینمای پس انقلاب……………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: شناخت بستر طرح (مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

الف : مطالعات تهران………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

الف-۲-۱-مشخصات جغرافیایی استان تهران………………………………………………………………………………..۱۲

الف-۲-۲-اقلیم و آب و هوای استان تهران……………………………………………………………………………………۱۳

الف-۲-۳-وضعیت زمین شناختی استان تهران…………………………………………………………………………….۱۴

الف-۲-۴-آلودگی های استان تهران……………………………………………………………………………………………..۱۴

الف-۲-۵-وضعیت دسترسی ها در استان تهران……………………………………………………………………………۱۵

الف-۲-۶-ساختار خدماتی در استان تهران…………………………………………………………………………………..۱۵

الف-۲-۷-سیاست در استان تهران………………………………………………………………………………………………..۱۶

الف-۲-۸-اقتصاد در استان تهران………………………………………………………………………………………………….۱۷

الف-۲-۹-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران………………………………………………………………….۱۸

الف-۲-۱۰-جاذبه های طبیعی استان تهران…………………………………………………………………………………۱۸

ب  : بررسی سایت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

ب-۲-۱-موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

ب-۲-۲-دسترسی های سایت……………………………………………………………………………………………………….۲۰

ب-۲-۴-شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)…………………………………………..۲۱

ب-۲-۵-فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………………….۲۲

ب-۲-۶-منطقه ۵ دراهداف توسعه طرح جامع……………………………………………………………………………..۲۳

ب-۲-۷- دلایل انتخاب سایت……………………………………………………………………………………………………….۲۴

ب-۲-۹- عکسهای سایت……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۱-پردیس سینمایی پارک ملت…………………………………………………………………………………………………۲۹

۳-۲-طراحی سینما در نیویورک……………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۳-سینما آزادی تهران………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۴-مرکز سینمایی یو افت ای پالست………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۵-مرکز سینمایی بوسان…………………………………………………………………………………………………………….۵۷

فصل چهارم: شناخت وتحلیل برنامه طرح (برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما………………………….۶۸

۴-۱-۱-هدف از بررسی …………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۱-۲-سالن انتظار سینما…………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۳-ورودی سینما……………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۴-گیشه بلیط‌فروشی ……………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱-۵-راهروهای سالن نمایش ……………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱-۶-صندلی تماشاگران ……………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۷-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما …………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۸-سرویسهای بهداشتی سینما …………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۹-اتاق پروژکتور و ملحقات آن ……………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱-۱۰-صداگیرها………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴ -۱-۱۱-پخش صدا……………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۱-۱۲-پرده نمایش فیلم……………………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۱-۱۴ انواع مختلف پارکینگ ……………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۲- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری…………………………۷۷

۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها ………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء …………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها ………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ……………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۳- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات  هنری…………………..۸۲

۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۴-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران………………………………………………………۸۳

۴-۵-ضوابط واستانداردهای طراحی……………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید…………………………………………۸۹

۴-۵-۱-۱-سینما…………………………………………………………………………………………………………………………...۸۹

۴-۵-۱-۲-گالری ها……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۵-۱-۳-مرکز خرید……………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۵-۲-۴- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی…………………………………………………..۹۰

۴-۶ ساختمانهای عمومی ومعلولین……………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۷-برنامه فیزیکی مجموعه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

فصل پنجم: مبانی نظری معماری، اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی

مقدمه مطالعات پردیس فرهنگی هنری …………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۵-۱-اصول مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۱-۱-مبانی نظریمعماری………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۱-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یکطرح……………………………………………………………………۱۱۲

۵-۱-۳-مبانی نظری طراحی معماری…………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۱-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی…………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۲-فضا و زمان……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۵-۲-۲-معماری همگام با زمان ……………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۵-۲-۳-انسان فضا معماری…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۵-۳-کانسپت………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۵-۴-ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی مجموعه فرهنگی و هنری……………………………….۱۲۲

۵-۴-۱-معماری مینیمالیسم و ساده گرا……………………………………………………………………………………….۱۲۲

۵-۵-تعریف سیستم نمای دو پوسته……………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۵-۶-ایده اصلی پوسته روی نما……………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۵-۷-استفاده از سازه گرایی ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

دانلود مطالعات معماری پردیس فرهنگی هنری فصل ششم: دیاگرام، لکه گذاری و جانمایی در سایت

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۶-۱-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی…………………………………………………………………………..۱۵۵

۶-۲-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی…………………………………………………………………………………..۱۵۷

۶-۳تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۶-۴-لکه گذاری و جانمایی در سایت…………………………………………………………………………………………….۱۵۹

فصل هفتم: روند طراحی، آلترناتیوهای پیشنهادی و طرح نهایی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۷-۱-سینما و معماری……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۷-۲-ایده اصلی طرح کلی و نمای مجموعه………………………………………………………………………………….۱۷۱

۷-۳-آلترناتیو های پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۷-۴-مصالح و سازه به کار گرفته شده در طرح کلی…………………………………………………………………….۱۸۲

۷-۴-۱- نمای شیشه ای فریم لس (Frame Less)…………………………………………………………………..182

۷-۴-۲-بادبند…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۷-۴-۳-خرپا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳

۷-۴-۴-بتن و فولاد………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۷-۵-مجموعه نقشه هاو مدارک طرح نهایی………………………………………………………………………………….۲۰۱

منابع و مآخذ مطالعات پردیس فرهنگی هنری …………………………………………………………………..۲۱۱

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات پردیس فرهنگی هنری | دانلود رساله پردیس فرهنگی هنری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

23,000 تومان