قیمت برای شما:20,000 تومان

پیشینه و زمینه رساله کتابخانه عمومی

کاربری کتابخانه ها در یک جامعه متنوع است. مثلاً کتابخانه های دانشگاهی، برای اهداف آموزشی و تحقیقی، آثار علمی را جمع آوری و ذخیره می کنند و معمولاً استفاده از آنها برای عموم آزاد است. کتابخانه های عمومی، امکان انتخاب وسیع آثار علمی عمومی تر و دیگر وسایل اطلاع رسانی و نیز تا حد امکان استفاده از کتابهای روی قفسه های باز را برای افراد فراهم می کنند. غالباً در شهرهای بزرک، کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در یک کتابخانه ی منحصر به فرد در هم ادغام می شوند مثلاً کتابخانه های ملی، احتمالاً مجموعه ای از اسناد ادبی و تاریخی یک کشور و یا منطقه (نسخه های امانی) را در خود جای می دهند و استفاده از آنها برای عمومی آزاد است. این در حالی است که افراد خاص و اندکی، به کتابخانه های تخصصی حاوی مجموعه نوشته ها و اطلاعات درباره ی موضوعات تخصصی محدود دسترسی دارند.

فهرست


رساله کتابخانه عمومی | مطالعات کتابخانه عمومی


رساله کتابخانه عمومی + همراه با تصاویر طرح و منابع

فهرست رساله کتابخانه عمومی

                       عنــوان                                            شماره صفحه

  • فصل اول ……………………………… پیشینه و زمینه …………………………………..۱       

۱-۱ – تاریخچه بنای کتابخانه۲

  • فصل دوم …………………………… مبانی نظری طرح ……………………………۷        

بخش اول 

۱-۲- نور ……………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱-۲-نورپردازی……………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲- نور و اثر آن……………………………………………………………………………………. ۹

۳-۱-۲- نور پردازی طبیعی……………………………………………………………………………۱۱       

۴-۱-۲شدت نور……………………………………………………………………………………….. ۱۳

بخش دوم / رساله کتابخانه عمومی

۲-۲- رنگ…………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۲-۲-رنگ راهنماها………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۲- معانی رنگ ها…………………………………………………………………………………۱۸

۳-۲- حفاظت از اسناد و مدارک کاغذی…………………………………………………………………… ۱۹

  • فصل سوم ……………… نمونه های داخلی و خارجی …………………………………….. ۲۲  

۱-۳-کتابخانه آستان قدس رضوی ………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۱-۳- قفسه باز بانوان……………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۳- بخش گردش کتاب و مطالعه بانوان………………………………………………………….. ۲۹

۳-۱-۳- کتابخانه تخصصی جغرافیا………………………………………………………………………۳۲

۴-۱-۳- کتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات دولتی………………………………………………. ۳۳

۵-۱-۳- بخش دیداری و شنیداری………………………………………………………………………۳۷

۱-۵-۱-۳- تالار سمعی و بصری آقایان/بانوان………………………………………………………….۳۷                                                                

۲-۵-۱-۳- واحد امانت مواد دیداری و شنیداری………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۵-۱-۳- آرشیو سمعی و بصری………………………………………………………………………….۳۸

۶-۱-۳- تالار محققان مخزن چاپی…………………………………………………………………… ۴۰

۷-۱-۳- پایان نامه ها:…………………………………………………………….. ۴۱٫٫

۸-۱-۳- منابع مرجع:………………………………………………………………………………………۴۲

۹-۱-۳- تالار محققان منابع خطی……………………………………………………………………. ۴۳

۱۰-۱-۳- کتابخانه تخصصی مخطوطات…………………………………………………………….۴۴

۱۱-۱-۳- تالار محققان مطبوعات فارسی……………………………………………………………۴۴

۱۲-۱-۳- تالار محققان مطبوعات غیر فارسی……………………………………………………….۴۶

۱۳-۱-۳- مرکز اطلاع رسانی مطبوعات……………………………………………………………… ۴۸

۱۴-۱-۳- تالار جوانان دختر……………………………………………………………………………..۵۱

۱۵-۱-۳- تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان دختر…………………………………………….۵۴

بخش دوم / دانلود رساله های معماری کتابخانه عمومی

۲-۳- کتابخانه ملی ایران ……………………………………………………. ۶۵

۱-۲-۳- ساختمان جدید کتابخانه ملّی……………………………………………………………….۶۶

۳-۳- نمونه های خارجی…………………………………………………………………………………۷۵

۱-۳-۳- کتابخانه بزرگ اسکندریه مصر…………………………………………………………….۷۵

  • فصل چهارم ……………… معرفی سایت…………………………………………….۸۵

۱-۴- روابط و استانداردها……………………………………………………………………………….۸۶

۱-۱-۴- نکات مهم درطراحی………………………………………………………………………….۸۷

۲-۱-۴- بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهای مختلف……………………………………..۸۹

بخش دوم / رساله کتابخانه عمومی

۲-۴- اصول رعایت ضوابط ها و استاندارد ها در کتابخانه های عمومی………………………۱۰۱

۱-۲-۴- قفسه ها……………………………………………………………………………………….۱۰۲

۱-۱-۲-۴- قفسه بندی بسته۱۰۲

۲-۱-۱-۴- قفسه بندی باز ۱۰۳        

۳-۲-۴- بخش امانت ۱۰۵

۴-۲-۴- تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، برای مثال:۱۰۵

۵-۲-۴- محل های خدمت رسانی به اهل مطالعه۱۰۵

   ۶-۲-۴- بخش های موضوعی یا رسانه ای۱۰۵

۷-۲-۴- اتاق های دیگر                                                 ۱۰۶

۸-۲-۴- کمک به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو۱۰۶

۹-۲-۴- فهرستگان۱۰۶

۱۰-۲-۴- سرسرای ورودی۱۰۷

۱۱-۲-۴- نمایش کتاب۱۰۷

۱۲-۲-۴- تسهیلات تفریحی و سرگرمی برای اهل مطالعه۱۰۷

۱۳-۲-۴- تسهیلات سرویس دستشوئی و صندوق های امانت و جا لباسی برای مراجعان۱۰۷

۱۴-۲-۴- محل های کارکنان۱۰۷

۱۵-۲-۴- فهرست نویسی و رده بندی۱۰۸

۱۶-۲-۴- خدمات فنی و مدیریت اداری۱۰۸

۱۷-۲-۴- مخزن کتابخانه۱۰۸

۱۸-۲-۴- کارگاه صحافی۱۰۹

۱۹-۲-۴- بخش فتوکپی۱۰۹

۲۰-۲-۴- بخش حفاظت و نگهداری۱۰۹

۲۱-۲-۴- بخش آموزش کارکنان۱۱۰

۲۲-۲-۴- محل های خواندن و مطالعه۱۱۰

۲۳-۲-۴- فضاهای غیر اختصاصی۱۱۲

۲۴-۲-۴- قطعات یا بخش های عملگرا و مفید ساختمان کتابخانه۱۱۲

بخش سوم / رساله کتابخانه عمومی

۳-۴- راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی۱۳۲

۱-۳-۴- طرح فضای کتابخانه عمومی   ۱۳۳

۴-۴- تحلیل سایت۱۳۵                                                                                                          

     ۱-۴-۴- جغرافیا۱۳۵

۲-۴-۴- آب و هوا ۱۳۶                                                                                                            

۱-۲-۴-۴- تابش آفتاب و حرارت دما۱۳۶

۳-۴-۴- آثار باستانی استان لرستان۱۳۷                                                                                    

     ۴-۴۴- شهرستان اَلیگودَرز ۱۳۹

       ۵ -۴-۴- سرانه مطالعه در لرستان۱۴۰

  • فصل پنجم …………… ارائه طرح ……….. ۱۴۴

 

                             فهرست جداول رساله کتابخانه عمومی

شماره عنوان صفحه
جدول شماره (۱-۲) جدول اندازه روشنایی نور و همچنین محدودیت خیره کنندگی ۲۰
جدول شماره (۱-۳) شناسنامه کتابخانه قدس رضوی ۲۴
جدول شماره (۱-۴) درجه، رطوبت و تعویض هوا طبق استاندارد ۸۹
جدول شماره (۲-۴) مقدار بار مجاز در نقاط مختلف ۹۰
جدول شماره (۳-۴) مقدار   نور کافی ۹۰
جدول شماره (۴-۴) رطوبت و تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت ۹۰
جدول شماره (۵-۴) ظرفیت قفسه های کتاب بر حسب موضوع کتاب ۹۱
جدول شماره (۶-۴) استانداردهای قفسه ها ۹۱
جدول شماره (۷-۴) عرض راهرو های متقاطع ۹۱
جدول شماره (۸-۴) تعداد کتاب در هر ردیف ۱۰۴
جدول شماره (۹-۴) جدول زیر فضاها ۱۱۵

                         فهرست تصاویر

شماره عنوان صفحه

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

13 مگابایت

تعداد فایل ها

2 عدد

تعداد صفحات

169 صفحه

توضیحات

رساله همراه با تصاویر طرح می باشد!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله کتابخانه عمومی | دانلود رساله طراحی کتابخانه عمومی | رساله معماری کتابخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 16 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test