رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | دانلود رساله مجموعه تفریحی

12,000 تومان

محيط و معماري رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی :
بين هر موجود زنده و پيرامون او روابطي وجود دارد كه از ابتداي امر شكل گرفته است. اين روابط بيشتر اكتسابي هستند و تنها در برخي موارد است كه واكنش انسان غريزي مي‌باشد. به اين معني كه انسان بايستي در ارتباط با محيط خود مفهوم اشياء را ياد بگيرد و بداند كه جايگاه هر چيز كجاست و اينكه او در مقابل هر امري چه رفتاري بايد داشته باشد.
معماري نه تنها در واقعيت متصل به محيط است بلكه در دنياي خاطرات ما نيز چنين است. به اين ترتيب روشن مي‌شود كه نقش محيط در ادراك معماري تا چه حد مؤثر است و چرا در نظر داشتن محيط هنگام طرح يك ساختمان، اجتناب ناپذير است.

توضیحات


رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی


فهرست مطالب رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

 

فصل اول: مبانی نظری طرح / رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

1-4- محیط و معماری …………………………………………………………………….. 2

1-4- انسان،طبیعت و معماری …………………………………………………………… 3

1-4-   محیط و منظر ………………………………………………………………………… 5

1-3-1- محیط و منظر به عنوان طبیعت ………………………………………………………………   5

1-3-2- محیط و منظر به عنوان زیستگاه …………………………………………………………….   6

1-3-3- محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی ……………………………………………….   8

1-3-4- محیط و منظر به عنوان ثروت ……………………………………………………………….   9

1-3-5- محیط و منظر به عنوان مکان ……………………………………………………………….. 11

1-3-6- محیط و منظر به عنوان سیستم ……………………………………………………………… 12

1-3-7- محیط و منظر به عنوان تاریخ ………………………………………………………………. 13

1-3-8- محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی ………………………………………………………… 13

1-3-9- محیط و منظر به عنوان یک مسئله ………………………………………………………… 13

1-3-10- محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی ……………………………………………………… 13

1-4- ابعاد و مسائل اوقات فراغت ………………………………………………………. 14

1-4-1- فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. 14

1-4-2- حفظ و پیشبرد ارزشهای فرهنگی ………………………………………………………….. 14

1-4-3- معماری و فرهنگ ……………………………………………………………………………… 15

1-4-4- اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………. 16

1-4-5- تفریحات سالم در جهان امروز ……………………………………………………………… 17

1-4-6- معماری و فراغت ……………………………………………………………………………….. 18

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

1- 5- توریسم و جهانگردی …………………………………………………………….. 18

1- 5-1- گردشگری ……………………………………………………………………………………… 18

1- 5-2- تعریف مسافرت و جهانگردی …………………………………………………………….. 19

1- 5-3- تاریخچه مسافرت و جهانگردی ……………………………………………………………20

1- 5-4- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی ………………………………………………….22

1- 5-5- تغییرات فرهنگی ……………………………………………………………………………….23

1- 5-6- سیاحت و فرهنگ ……………………………………………………………………………..24

1- 5-7- سیاحت و فراغت ………………………………………………………………………………25

1- 5-8- سیاحت و سیاست : صلح جهانی …………………………………………………………..25

1- 5-9- سیاست و جامعه شناسی ……………………………………………………………………..26

1- 5-10 – ارزشهای اقتصادی سیاحت ………………………………………………………………26

1- 5-11- گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم ……………………………………………………….27

1- 5-12- عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………..28

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / منابع فصل اول …………………..29

 

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / فصل دوم : شناخت بستر طراحی

2-1- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………..31

2-1-1- موقعیت طبیعی ………………………………………………………………………………. 32

2-1-2- زمین شناسی …………………………………………………………………………………. 32

2-1-3- حوزه آبریز ……………………………………………………………………………………33

2-1-4- رودها …………………………………………………………………………………………..33

2-1-5- پوشش گیاهی و زندگی جانوری ………………………………………………………33

2-2- اقلیم ………………………………………………………………………………….34

2-2-1- میزان بارندگی ……………………………………………………………………………… 34

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی/ عنوان ………………… صفحه

2-2-2- رطوبت ……………………………………………………………………………………..34

2-2-3- تعداد روزهای یخبندان …………………………………………………………………35

2-2-4- درجه حرارت ……………………………………………………………………………. 35

2-2-5- زوایای تابش آفتاب ……………………………………………………………………. 35

2-2-6- میزان انرژی تابشی در پاوه …………………………………………………………….36

2-3- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی …………………………………………. 36

2-3-1- جمعیت …………………………………………………………………………………… 36

2-3-2- منظومه ها و محدوده های حوزه نفوذ …………………………………………… 38

2-3-3- سواد ……………………………………………………………………………………….39

2-3-4- دین و مذهب در پاوه ………………………………………………………………….39

2-3-5- نژاد و زبان ………………………………………………………………………………..40

2-3-6- آئین و آداب و رسوم ………………………………………………………………….40

2-4- ویژگیهای فرهنگی ……………………………………………………………41

2-4-1- لباس کردی ………………………………………………………………………………41

2-4-2- موسیقی کردی …………………………………………………………………………. 41

2-4-3- رقص کردی ……………………………………………………………………………..42

2-4-4- جشن ها و مراسم خاص ………………………………………………………………42

2-4-5- صنایع دستی و سوغات ……………………………………………………………….42

2-5- کشاورزی منطقه پاوه ………………………………………………………..43

2- 6- خدمات …………………………………………………………………………44

2-7- تاریخچه شهر …………………………………………………………………. 45

2- 8- ساختار کالبدی شهر ……………………………………………………….. 46

2- 8-1- امکانات کالبدی ……………………………………………………………………… 48

2- 9- معماری غالب شهر پاوه ……………………………………………………50

2-10- جاذبه های گردشگری ……………………………………………………54

2-11- راهها …………………………………………………………………………..57

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / عنوان ………………………. صفحه

 

2-11-1- بررسی راههای ارتباطی موجود بین شهرها و آبادیهای منطقه…………………57

2-11-2- دسترسی های شهر پاوه ………………………………………………………………….57

2-11-3- راههای اصلی شهر ………………………………………………………………………. 59

2-12- جهت توسعه ……………………………………………………………………..59

2-13- پیش بینی های طرح هادی …………………………………………………..59

منابع فصل دوم …………………………………………………………………………………………..61

فصل سوم : اصول طراحی منظر و طراحی اقلیمی

3-1- طراحی بوم شناختی ……………………………………………………………..63

3-2- طراحی و مناسبات انسانی ……………………………………………………..63

3-3- مفاهیم طراحی در معماری ……………………………………………………64

3-3-1- پدیدار شدن فرمها …………………………………………………………………………65

3-3-2- ریتم و تکرار ………………………………………………………………………………..65

3-3-3- عامل نظم دهنده ……………………………………………………………………………66

3-3-4- نظام هندسی …………………………………………………………………………………67

3-3-5- نظام خطی …………………………………………………………………………………..67

3-3-6- نظام شعاعی، نقطه ای ……………………………………………………………………67

3-4- طراحی سایت ………………………………………………………………….68

3-4-1- اصول طراحی سایت ……………………………………………………………………68

3-4-2- روند طراحی سایت …………………………………………………………………….69

3-5- طراحی مبلمان و اثاثیه ………………………………………………………72

3- 5-1- کف سازی ……………………………………………………………………………..72

3- 5-2- پله …………………………………………………………………………………………73

3- 5-3- نیمکت …………………………………………………………………………………..73

3- 5-4- گلدان ……………………………………………………………………………………74

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی /عنوان ……………………. صفحه

3- 5- 5- چراغ …………………………………………………………………………………………74

3- 5- 6- آبنما ………………………………………………………………………………………….74

3-6- پوشش گیاهی …………………………………………………………………….74

3-7- حصارها و نرده ها ……………………………………………………………….77

3-8- عوامل موثر در طراحی روی شیب …………………………………………78

3- 8- 1- آب باران ………………………………………………………………………………….78

3- 8- 2- مواد و مصالح …………………………………………………………………………….79

3- 8- 3- وسایل نقلیه ……………………………………………………………………………….79

3- 8- 4- مسیرهای پیاده ……………………………………………………………………………79

3- 8- 5- تراسها ………………………………………………………………………………………79

3- 8- 6- واحدهای پلکانی ………………………………………………………………………..79

3- 8- 7- نظام صحنه ای ……………………………………………………………………………79

3- 8- 8- معابر اریب ………………………………………………………………………………..80

3- 8- 9- راههای پیاده خوشه ای ………………………………………………………………..80

3- 8- 10- طول جاده ها ……………………………………………………………………………80

3- 8- 11- جزئیات …………………………………………………………………………………..80

3-9- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی ………………………………81

3- 9- 1- جهت استقرار ساختمان ………………………………………………………………..81

3- 9- 2- تجمیع ساختمانها ………………………………………………………………………..82

3- 9- 3- شکل ساختمان …………………………………………………………………………..83

3- 9- 4- حجم ساختمان …………………………………………………………………………..84

3- 9- 5- منظر سازی و دخل و تصرف در توپوگرافی …………………………………….85

3- 9- 6- تهویه طبیعی ………………………………………………………………………………86

منابع فصل سوم ……………………………………………………………………………………….. 88

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی /فصل چهارم : شناخت عملکردهای پروژه و بررسی نمونه های موردی

4-1- شناخت عملکردهای پروژه ……………………………………………………………………….90

4- 1- 1- رستوران ……………………………………………………………………………………………………..90

4- 1- 2- کافه تریای سلف سرویس ……………………………………………………………………………..92

4- 1- 3- بخش اداری ………………………………………………………………………………………………. 92

4- 1- 4- استانداردهای فضا …………………………………………………………………………………………94

4- 1- 5- مبلمان فضای اداری ………………………………………………………………………………………94

4- 1- 6- بخش اقامتی(اقامتگاه مسافران) ………………………………………………………………………..95

4- 1- 7- هتل ……………………………………………………………………………………………………………97

4- 1- 8- پانسیون ………………………………………………………………………………………………………98

4- 1- 9- مهمانسرا …………………………………………………………………………………………………….98

4- 1- 10- تاسیسات تکمیلی ……………………………………………………………………………………….98

4-2- بررسی نمونه های موردی ……………………………………………………………………….100

4- 2- 1- مجموعه اقامتی- تفریحی خلیج در مصر …………………………………………………………100

4- 2- 2- مجتمع توریستی- تفریحی عباس آباد …………………………………………………………….103

4- 2- 3- مجتمع توریستی- تفریحی باری …………………………………………………………………….106

منابع فصل چهارم …………………………..رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

اطلاعات بیشتر

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

124 مگابایت

تعداد فایل ها

11 عدد

تعداد صفحات

130 صفحه

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | دانلود رساله مجموعه تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده