رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر

23,000 تومان

چکیده رساله تالار موسیقی شهر :

این پایان نامه در پی آن است که طرحی را ارائه دهد که بیان کننده تلفیق دو هنر موسیقی و معماری باشد .

بنایی را در ساختار شهری ایجاد کند که بتواند بعنوان یک شاخص شهری در جذ ب عموم برای شرکت در فضاهای فرهنگی موثر باشد .

همانطور که می دانیم موسیقی هنری است که تنها با حس شنوایی می توان آن را درک کرد و چه زیبا می شود که بتوان شنیده های درک شده را به تماشا گذاشت .

توضیحات


رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر  (سیتی هال)


رساله تالار موسیقی شهر + سربرگ و برگه تشکر + منابع + تصاویر طرح و پلان های ان

فهرست مطالب
رساله تالار موسیقی شهر / – 1 – طرح چند سوال 3
1-2- اهداف 3
1- 3 – روش انجام کار 4
1-4 – روش انجام پژوهش 4
1-1 پیدایش موسیقی 6
1-2- تاریخچه موسیقی: 6
1-2-1 مصریها : 6
1-2-2 سومریها : 6
1-2-3 عیلامیها : 7
1-2-4 آشوریها : 7
1-2-5 سایر ملل شرقی: 7
1-2-6 موسیقی در دورههخامنشی: 7
1-2-7 موسیقی در دوره ساسانی : 7
1-2-8 موسیقی در دوره اسلامی: 8
1-3- نهضت علمی موسیقی: 8
1-4- مختصری از تاریخ موسیقی ایران 9
1-5- تعریف صوت موسیقی : 9
1-6- مشخصه های صوت از نظر موسیقی 9
1-6-1- نواک 10
1-6-2- دیرند 10
1-6-3- شدت 10
1-7- طنین ورنگ 10
1-8- موتیف ، ملودی و هارمونی به زبان ساده 10
1-9- تئوری بنیادین موسیقی 11
1-10- اجزایموسیقی 11
1-11 – تولید صدای موسیقایی 11
1-12- الفبای موسیقی 12
1-12-1- خط موسیقی 12
1-12-2 – نام نت ها 12
1-12-3- حامل 12
1-13- ریتم 13
1-13-1- ریتم در دیگر هنرها 13
1-15 – معماری موسیقی مجسم 14
1-16- ارتباط معماری و موسیقی 14
1-17- الهامات موسیقی 15
1-18- شعر در معماری 15
1-19- اشنایی با برخی مفاهیم مشترک: 16
1-19-1- ایده خلق اثر 16
1-19-2- هماهنگی در معماری ، رنگ بندی در موسیقی 16
1-19-3- تنوع و یکنواختی 16
1-19-4- وحدت، تنوع ، آشفتگی و انسجام 16
1-20- ریتم و سکون 17
1-20-1- تعریف ریتم 17
1-20-2- در معماری : 17
2-20-4- برخی تاثیرات 17
1-21- فضای موسیقی امروز 17
1- 22- پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی 18
1-23- موسیقی و معماری و اندوخته‏های فرهنگی 19
1-24- نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی 19
1-25- بارزمانی و مکانی شکل در معماری و موسیقی : 20
1-26- ارتباط موسیقی و معماری 21
2-27- موسیقی در بنا 21
1-28-زیباشناختی در موسیقی ایرانی 22
2-29- تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران 23
1-29-1 -تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی : 24
1-29-2- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ تاریخی : 24
1-29-3- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ ارزشی : 24
1-29-4- تقسیم بندی موسیقی از نظر فلسفی: 25
1-29-5 – تقسیم بندی موسیقی از لحاظ علمی : 25
1-29-6 تقسیم بندی موسیقی از لحاظ کاربردی : 27
1-29-7- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ آموزشی : 27
1-30- طبقه بندی موسیقی کنونی ایران : 28
1-31- تعاریف : مقام ، دستگاه ، ردیف 28
1-31-1 . مقام 28
1-31-2- دستگاه 28
1-31-3. ردیف 29
1-33- انواع سازهای موسیقی 31
1-33-1- کورنت: 31
1-33-2- کُر یا هورن یا فرنچ: 31
1-33-3- ترومبون: 32
1-33-4-گیتار: 32
1-3-5- کمانچه 33
1-33-6- نی 33
1-33-6-1- نی کوتاه : 33
1-33-6-2- نی بلند 33
1-33-6-3- نی هفت بند : 34
1-33-7- عود 34
1-33-8- پیانو 35
1-33-9- رباب 35
1-33-10- تار 36
1-33-11- چنگ 37
1-33-12- سنتور 37
1-33-13- دف 38
1-33-14- سه تار 38
1-33-15- تمبک 39
1-33-16- تنبور 39
1-33-17- قانون 40
1-34- رقص سنتی 40
1-35-سماع 40
1-36- تصویر خاکی دنیای عرفان 40
1-37- صوفیان در سماع 41
1-37-1- عرفان 41
1-37-2- تصوف (یا صوفی‌گری) 42
1-37-3- شکل گیری و گسترش 42
1-38- تعاریف علمی: 42
1-38-1 صدا: 42
1-38-2- بسامد(فرکانس): 42
1-38-3- فاصله: 43
1-38-4- فاصله هماهنگ و لحنی:

رساله تالار موسیقی شهر
1-39- صداشناسی – آشنایی مقدماتی با مفاهیم صوت شناسی 43
1-40- بلندی – ارتفاع. 44
1-41- صوت چیست؟ 45
1-42- صدا چگونه منتشر می شود؟ 45
1-43- موج صوتی 45
1-43-2 موج صوتی چیست؟ 46
1-44- مشخصات فیزیکی 46
1-45- امواج صوتی در جامدات و مایعات 46
1-46- شدت صوت 46
1-46-1- دید کلی 47
1-46-2- عوامل موثر بر شدت صوت 47
دامنه ارتعاش 47
فاصله 47
محیط انتشار 47
1-47- طنین 48
1-47-1- مفهوم طنین 48
1-47-2- طنین چگونه بوجود می‌آید؟ 48 /  رساله تالار موسیقی شهر
1-48- مشخصه‌های صوت 49
ارتفاع 49
بلندی 49
1-49- توصیف صوت موسیقی 49
1-49-1- فاصله موسیقی 49
1-49-2- گام موسیقی 49
1-50- سرعت انتشار صوت 50
1-51- خواص صوت 50
1-52- شدت و دامنه امواج صوت 50
1-53- تولید صوت 51
1-54- ماورای صوت در صنعت 51
1-54-1- کاربرد ماورای صوت درتولید آلیاژها 51
1-54-2- تشخیص شکاف و حفره در فلزات: 52
1-54-3- سوراخ کردن مواد سخت: 52
1-54-4- سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت: 52
1-55- موسیقی درمانی 53
1-55-1- موسیقی درمانی چیست؟ 53
1-55-2- کاربرد موسیقی درمانی 53
1-55-3- کاربرد موسیقی درمانی در نارسائی های گفتاری 53
1-55-4- کاربرد موسیقی درمانی در درمانمعلولیت های ارتوپدی 53
1-55-5- کاربرد موسیقی درمانی در درمان سالمندان 54
1-56- اکوستیک ساختمانی 54
1-57- زمان باز آوایش (reverberation) 54
1-58- آکوستیک موجی 54
1-59- کنترل میزان ازدیاد شدت در برخورد به دیواره 54
1-60- اتاق زنده (Live room) 55
1-61- شیشه و عایق صوتی 55
1-62- آکوستیک 55
1-63- الکترو اکوستیک 56
1-64- موسیقی الکترونیک 56
1-65- استودیوی صدابرداری 56
2-66- ضبط و پخش صدا 57
2-67- ضبط 57
1-68- باز تولید 58
1-69- قالب های ذخیره سازی صوت 58
2-70- استودیوی صدابرداری، تجهیزات و عوامل 59
2-70-1- فرایند ضبط در استودیو 59
1-70-2- جمع بندی 59
1-71- معماری فضا برای موسیقی 60
1-71-1- آکوستیک 60
1-71-2- سالن کنسرت موسیقی 60
1-72- مبانی آکوستیک مرکز موسیقی و فرآیند واخنش 61
1-73- پخش صوت: 61
1-74- ارتباط پخش و میزان واخنش مناسب با فرم و سطوح معماری 62
1-75- توصیه هایی دیگر در مورد اجرای سالن 62
4-1-1-1- ساختمان 88
ساختمان 91
رساله تالار موسیقی شهر / ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها 114
مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد 118
موجود بین آنها 118
– انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها 119
چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش 123
استانداردها 130
هواساز : 132
پارکینگ : 132
رساله تالار موسیقی شهر / نمایان کردن 149
5-26 اتاق سخنرانی 150
گالری‌ها : 153
6-1- موسیقیها ومراکز هنری 158
6-2- طراحی سالن های نمایش 159
6-2-1- تاریخچه 159
6-2-2- سازمان 159
6-2-3- پذیرش/ بریا نمای پسشین ساختمان موسیقی 160
6-3- مرکز موسیقی نمایش 160
6-4- کف ها وسقف ها 160
6-5- انواع نقشه آرایش مربوط به ردیف صندلی: 161
6-6- راهروها 161
6-7- بالکن ها 161
6-8- خروجی ها 161
6-9- جلوصحنه یاپرده نمایش 161
6-10 صحنه تراست 162
6-11- استودیوی موسیقی 162

رساله تالار موسیقی شهر

6-12- کف صحنه 162
6-13- ناحیه پشت صحنه 162
6-14- کارگاه دکور 163
6-15- کارگاه مبلمان: 163
6-16- انباروسایل موسیقی: 163
6-17- اتاق کارگردان 163
6-18- اتاق گروه موسیقی: 163
6-19- اتاق استراحت گروه 164
6-20- اتاق مطالعه : 164
6-21- اتاق مصاحبه: 164
6-22- دیواره آتش 164
6-23- قسمت اداری سالن: 164
6-24- بخشخدماتی: 164
6-25- انواع موسیقی به لحاظ کاربردی 165
6-25-1- موسیقیهای اجاره ای 165
6-25-2موسیقیهای سفارشی 165
6-25-3 موسیقی های تخصصی 165
6-25-4- موسیقیهای دانشگاهی 166
6-24-4-1 صحنه های میدانی 166
6-25-4-2- صحنه ی مخاطی 166
6-25-4-4- موسیقیهای مرکزی 167
6-25-4-5- موسیقیهای پیش صحنه ای 167
6-26- عناصر فضایی 167
6-27- عناصر صحنه 168
6-28- پشت صحنه 168
6-29- بار انداز و انبار 168
6-30- فضاهای ارتباطی پشت صحنه 169
6-31- رختکن 169
6-32- اتاق گریم 169
6-33- فضای تمرین 169
6-34- اتاق نور و صدا 170

رساله تالار موسیقی شهر
6-35- حجم فضا: 170
6-36- خروج راه های فرار: 170
6-37- نسبت های قسمت تماشاگران: 170
6-38- ارتفاع صندلی ها 171
6-39- سالن تماشاچیان 171
6-40- آکوستیک 172
6-41- فضاهای عمومی 172
6-41-1- لابی 172
6-41-2- ورودی 172
6-41-3- سیرکولاسیون 172
6-41-4- خروجی ها 173
6-41-5- راه پله 173
6-41-6- سرویس های بهداشتی 173
6-42- نور پردازی 173
6-43- انتخاب منابع نور 174
6-44- حجم سالن 174
6-45- شکل های مختلف صحنه 175
6-46- تهویه صحنه : 175
6-47- صحنه ها و فضاهای ثانویه 175
6-48- رختکن ها 175
6-49- برنامه فیزیکی طرح : 176
7-50 راهکارها جهت طراحی 181
7-51-1 روش‌های کنترل وکاهش آلودگی صوتی 181
7-50-1-1طراحی مناسب سایت پلان 181
7-50-1-2- استفاده از کاربری هایبا آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل 183
7-50-1-3-طراحی مناسب درخصوصارتفاع ساختمان‌ها 183
7-50-1-4- طراحی مناسب محوطه‌سازی 183
۴-۱-طراحی محوطه سازی سایتها 183
۴-7- نقش فضای سبز 184
۴-7- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حدکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند 184
7-50-1-5- انتخابگونه‌های گیاهی مناسب 184
7-50-1-6 رعایتنکات ترافیکی داخل سایت‌ها 184
7-50-1-7 طراحیمعماری مناسب داخلی 184
7-50-1-8عایقبندی ساختمان‌ها در برابر صوت 184
7-50-1-9استفادهاز موانع صوتی 185
7-52 تأسیسات برقی 186
رساله تالار موسیقی شهر
طراحی مجموعه رساله تالار موسیقی شهر
نقشه های مجموعه رساله تالار موسیقی شهر
منابع و ماخذ رساله تالار موسیقی شهر

اطلاعات بیشتر

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

16 مگابایت

تعداد فایل ها

1 عدد

تعداد صفحات

215 صفحه

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده