رساله ترمینال مسافربری | مطالعات طراحی ترمینال مسافربری | دانلود رساله ترمینال

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله ترمینال مسافربری | مطالعات طراحی ترمینال مسافربری | دانلود رساله ترمینال

رساله ترمینال مسافربری | مطالعات ترمینال مسافربری


رساله ترمینال مسافربری + منابع

فصل اول:مطالعات پایه رساله ترمینال مسافربری ………………………………………………………………………… ۱

۱-۱ شناخت موضوع و طرح مسئله ……………………………………………………. ۲

۱-۲ هدف از انتخاب موضوع………………………………………………………………. ۲      

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………. ۳      

۱-۴ تاریخچه و قوانین………………………………………………………………………. ۳

۱-۵ مبانی نظری………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵-۱ ایده و روند طراحی………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵-۲ فضای پیر امون و پیر امون فضا………………………………………………………………. ۵

۱-۵-۳ فضا نموداری از هستی:……………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۴ بیان معمارانه ی سازه و سازگاری…………………………………………………………. ۷

۱-۵-۵ سیری از ماده به روح ، عامل مشترک معماری ایرانی ………………………… ۷

۱-۵-۶ افق ، پیوند زمین و آسمان……………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۷ از مفاهیم ذهنی تا طراحی……………………………………………………………………… ۹

۱-۵-۸ اقلیم کویری با معماری کهن ………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: مطالعات معماری………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱ تعاریف پایه……………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲ انواع پایانه های مسافری جاده ای………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها…………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱-۱ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت……………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱-۳ انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی……………………. ۱۸

۲-۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر عملکرد…………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا (عملکرد)…………………….. ۲۶

۲-۴ فضای پایانه و خودروی طرح……………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۱ سکوها……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۲ سالن ها…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۳ امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل……………………………………. ۳۴

۲-۴-۴ خدمات رفاهی مسافرین………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۴-۵ خدمات جانبی خودروها………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۴-۶ خدمات رفاهی رانندگان………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۴-۷ فضاهای باز و دسترسی ها………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۸ پارکینگ ها………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۹ تاسیسات زیربنایی…………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۵ خودروی طرح…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۶ معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری……………………………………….. ۴۳

۲-۷ برنامه ریزی کالبدی…………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۱ سطوح ارائه خدمات………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۷-۲ سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها……………………………… ۴۵

۲-۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری………………………………………………… ۴۶

۲-۸ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری متمرکز…………………………… ۴۷

۲-۹ فضاهای موجود…………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۰ انواع توقفگاه های خودروهای طرح:……………………………………………. ۵۳

۲-۱۱ معیارهای فنی طراحی انواع پایانه……………………………………………….. ۶۳

۲-۱۱-۱ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه………………………………………….. ۶۴

۲-۱۱-۱-۱ بستر طرح………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۱۱-۱-۲ بستر طبیعی طرح……………………………………………………………………… ۶۵

۲-۱۱-۱-۲-۱ عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱۱-۱-۲-۲ بستر جغرافیایی……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۱-۱-۳ بستر مصنوع طرح……………………………………………………………………… ۷۱

۲-۱۱-۱-۳-۱ سیمای شهر……………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۱۱-۱-۳-۲ عناصر کیفی شهر…………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۱۱-۱-۴ بستر اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………. ۷۳

۲-۱۱-۲ کالبد پایانه…………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۲-۱ طراحی معماری…………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۱۱-۲-۱-۱ مولفه های عملکردی…………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۲-۱-۲ مولفه های تجربی-زیبایی شناختی…………………………………………………. ۷۶

۲-۱۱-۳ ملاحظات طراحی سازه پایانه ها………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۱-۳-۱ آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط……………………………. ۷۸

۲-۱۱-۳-۲ مباحث بارگذاری……………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۱۱-۳-۳ مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب………………………………………. ۸۰

۲-۱۱-۳-۴ مباحث پیکربندی مناسب سازه ای……………………………………………… ۸۱

۲-۱۱-۳-۵ مباحث ویژه طراحی سازه ای………………………………………………………. ۸۳

۲-۱۱-۳-۶ مباحث ویژه طراحی شالوده………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۱-۴ تاسیسات……………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۱۱-۴-۱ مباحث تاسیسات مکانیکی…………………………………………………………. ۸۶

۲-۱۱-۴-۲ مباحث تاسیسات الکتریکی………………………………………………………… ۸۷

۲-۱۱-۵ ایمنی……………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۱۱-۶ مسائل زیست محیطی…………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۱۱-۷ ارتقای کیفیت فضایی پایانه………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲ معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه………………………………………. ۹۵

۲-۱۲-۱ پایانه های متمرکز…………………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۱۳ میزان حمل و نقل مسافر در کشور…………………………………………….. ۱۲۰

۲-۱۴ بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر…………………………………….. ۱۲۱

۲-۱۵ فضایابی براساس مشخص نمودن نیازهای مسافران ……………………… ۱۲۵

۲-۱۶ استاندارد ها……………………………………………………………………………. ۱۲۷

۲-۱۷ قوانین، مقررات و استانداردها……………………………………………………. ۱۳۳

۲-۱۸ تجزیه و تحلیل نمونه ها……………………………………………………………. ۱۳۵

۲-۱۸-۱ تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی……………………………………………………….. ۱۳۵

۲-۱۸-۱-۱ ترمینال زنجان………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۲-۱۸-۱-۲ ترمینال جنوب تهران…………………………………………………………………. ۱۳۷

۲-۱۸-۲ تجزیه و تحلیل نمونه های خارجی……………………………………………………… ۱۳۹

۲-۱۸-۲-۱ترمینال گوتنبرگ سوئد………………………………………………………………. ۱۳۹

۲-۱۸-۲-۲ ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی…………………………………… ۱۴۱

فصل سوم: مطالعات بستر طرح…………………………………………………………….. ۱۴۴

۳-۱ شناخت بستر طرح در مقیا س ………………………………………………… ۱۴۵

۳-۲ شرایط کالبدی شهر قم …………………………………………………………….. ۱۴۶

۳-۳ پیشینه ی تاریخی……………………………………………………………………. ۱۴۷

۳-۴ قم در دوره معاصر……………………………………………………………………. ۱۴۹

۳-۵ قم کانون انقلاب اسلامی…………………………………………………………….. ۱۵۰

۳- ۶ قم و جنبه زیارتی آن……………………………………………………………….. ۱۵۰

۳-۷ شناخت و تحلیل وضع موجود…………………………………………………….. ۱۵۳

۳-۸ بررسی اقلیمی شهر قم…………………………………………………………….. ۱۵۷

رساله ترمینال مسافربری

۳-۸-۱ باد……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷

۳–۸–۲ دما و رطوبت هوا……………………………………………………………………………………. ۱۵۹

۳–۸–۳ بارندگی…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۳ – ۹ انتخاب جهت مناسب……………………………………………………………….. ۱۶۱

۳- ۱۰ موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………. ۱۶۲

۳- ۱۱ توپوگرافی استان قم……………………………………………………………….. ۱۶۴

۳ – ۱۲ ناهمواری‌های استان……………………………………………………………….. ۱۶۴

۳- ۱۳ آب های استان قم………………………………………………………………….. ۱۶۷

۳- ۱۴ مخاطرات طبیعی استان…………………………………………………………… ۱۶۹

۳–۱۴–۱ سیل……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

۳–۱۴–۲ زلزله……………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

۳- ۱۵ فضای سبز…………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۳- ۱۶ فضای عمومی…………………………………………………………………………. ۱۷۲

۳–۱۶–۱ آب………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۳– ۱۶– ۲ معابر محافظت شده………………………………………………………………………….. ۱۷۳

۳- ۱۷ زبان و نژاد…………………………………………………………………………….. ۱۷۳

۳- ۱۸ امکانات فرهنگى، تفریحى……………………………………………………….. ۱۷۳

۳–۱۸–۱ کتابخانه………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

۳–۱۸–۲ مطبوعات……………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

۳–۱۸–۳ سینما…………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

۳–۱۸– ۴ پارک…………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

۳–۱۸–۵ اماکن ورزشى………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۳ – ۱۹ شغل و اقتصاد در استان …………………………………………………………. ۱۷۵

۳- ۲۰ تقسیمات سیاسی…………………………………………………………………… ۱۷۶

۳- ۲۱ معماری بومی…………………………………………………………………………. ۱۷۷

۳-۲۱-۱‌ بافت شهری………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

۳-۲۱-۱ معماری ابنیه…………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۳-۲۲ نحوه شکل گیری شهر قم و محلات……………………………………………. ۱۷۸

۳- ۲۳ سیمای شهری قم………………………………………………………………….. ۱۸۰

۳-۲۴ ویژگی معماری قدیم شهر قم …………………………………………………… ۱۸۱

۳-۲۴-۱ کاروانسراها…………………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

۳-۲۴-۱-۱ کاروانسراهای مدور…………………………………………………………………….. ۱۸۴

۳-۲۴-۱-۲ کاروانسراهای دوایوانی………………………………………………………………… ۱۸۵

۳-۲۴-۱-۳ کاروانسرا با تالار ستون دار………………………………………………………….. ۱۸۵

۳-۲۴-۱-۴ کاروانسراهای چهارایوانی…………………………………………………………….. ۱۸۵

۳-۲۴-۱-۵ کاروانسرا، با پلان متفرقه……………………………………………………………. ۱۸۵

۳- ۲۵ ویژگی معماری معاصر شهر قم…………………………………………………. ۱۸۶

۳- ۲۶ پهنه‌بندی بافت شهر………………………………………………………………. ۱۸۶

۳-۲۶-۱ بافت شهر ارگانیک (متناظر با بافت تاریخی)………………………………………. ۱۸۷

۳-۲۶-۲ بافت شهری نیمه منظم (متناظر با بافت میانی)………………………………… ۱۸۷

۳-۲۶-۳ بافت منظم تغییر شکل یافته………………………………………………………………. ۱۸۸

۳-۲۶-۴ بافت جدید شهری حاشیه‌ای (بافت شهری منظم)……………………………. ۱۸۸

۳- ۲۷ ویژگیهای جمعیّتی…………………………………………………………………. ۱۸۸

۳-۲۷-۱جمعیت در استان…………………………………………………………………………………… ۱۸۸

۳-۲۷-۲ ساخت سنی جمعیت استان قم………………………………………………………….. ۱۸۹

۳-۲۷-۳ جمعیت شهر قم…………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۳-۲۸ مهاجرت………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۳-۲۸-۱ مهاجرت‌پذیری………………………………………………………………………………………. ۱۹۰

۳-۲۹ مطالعات آماری زائرین قم…………………………………………………………. ۱۹۱

۳-۳۰ موقعیت سایت مورد نظر………………………………………………………….. ۱۹۲

۳-۳۱ تجزیه و تحلیل سایت………………………………………………………………. ۱۹۳

۳-۳۱-۱ همجواری……………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳

۳-۳۱-۲ بررسی دسترسی ها………………………………………………………………………………. ۱۹۴

۳-۳۱-۳ جهت وزش باد………………………………………………………………………………………. ۱۹۵

فصل چهارم: طرح نهایی………………………………………………………………………. ۱۹۶

۴-۱ آلترناتیوها………………………………………………………………………………… ۱۹۷

۴-۱-۱ آلترناتیو شماره ۱…………………………………………………………………………………….. ۱۹۷

۴-۱-۲ آلترناتیو شماره ۲…………………………رساله ترمینال مسافربری………………… ۱۹۸

۴-۱-۳ آلترناتیو شماره ۳…………………………………………………………………………………….. ۱۹۹

۴-۲ طرح پیشنهادی………………………………………………………………………… ۲۰۰

منابع رساله ترمینال مسافربری

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله ترمینال مسافربری | مطالعات طراحی ترمینال مسافربری | دانلود رساله ترمینال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 13 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

17,000 تومان