قیمت برای شما:18,000 تومان

چکیده مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد….

فهرست


مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی


فهرست مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
یزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
ویژگی های کلی استان………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
مشخصات کلی شهرستان یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………۲
ویژگی های تاریخی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
پیدایش مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
گسترش شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
ویژگی های جغرافیایی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………۴
زمین شناسی و تکتونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
تکتونیک و لرزه خیزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی…………………………………….۶
معیارهای تعیین آسایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
معیار اول:درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
معیار دوم: رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
معیار سوم:باد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
سنجش آسایش زیست اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش    مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی اولگی…………………………………………………………………………………………………۹
تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی………………………………………………………………………………………………………۱۱
طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
تعریف موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
ضرورت و اهمیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
سوابق تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
سوابق    مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی جهانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی…………………………………………………………………………………….۲۵
نقش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
نقش بازرگانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
نقش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش سیاسی و اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
نقش فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش دفاعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش بصری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
نقش زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین  مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی  راهی………………………………………………………………….۲۹
در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………….۳۲
واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………۳۲
واحدهای خدماتی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی رفاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی تفریحی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی………………………………………………………………………………………………۳۴
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
دست آوردهای رفت و آمدی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
دست آوردهای اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
دست آوردهای زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
تقاطع ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
گذرگاهها و سنگ فرشها………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فروشگاهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری…………………………………………………………………………………………………………………۴۷
فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل……………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
تعمیر گاههای اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
تعمیر گاههای اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
ابعاد وسایل نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها. ………………………………………………………………………………………………۶۰
دور زدن و پارک کردن۱……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
دور زدن و پارک کردن۲……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
دور زدن و پارک کردن۳……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
پمپ بنزینها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
ایستگاههای آتش مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نشانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
رستورانها: نحوه چیدمان وسایل…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
رستورانها و آشپزخانه های رستورانی………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
متلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) …………………………………………………………………………………………۸۷
مساجد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی…………………………………………………………………………………………..۹۱
اتاق اطلاعات و مخابرات………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
آشیانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
آسایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
اتاق سخنرانی و کلاس   درس………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
پارکینگ ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
فهرست مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
نقشه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

26 مگابایت

تعداد فایل ها

7 عدد

تعداد صفحات

115 صفحه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test