دسته: .

بررسی‌ها:

1.00 out of 5 based on 1 customer rating

قیمت برای شما:25,000 تومان

مقدمه رساله اکادمی معماری

     1-1 درباره معماري

آيا گفتگو درباره معماري ارزشي دارد؟ يا در عرصه عمل است كه ارزش معماري معلوم خواهد شد. يعني معماري خواهد توانست بي واسطه منتقدان و هنرسنجان, خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگويد؟

تا بنايي بر پا نشود معماري ظهور پيدا نمي كند و گويا روزگاري بوده است كه براي ذكر ارزش آن زياد از الفاظي كوتاه چون زيبا, موزون, با شكوه بر زبان نمي رفته و پيداست كه اگر روزي طبع زيبا پرستي از كار باز ايستد از تحليل و استدلال كاري بر نخواهد آمد. اما افزون بر اينكه از روزگار قديم آموزش هنر و از جمله معماري با تعريف هايي….

فهرست


رساله اکادمی معماری | مطالعات اکادمی معماری


فهرست مطالب رساله اکادمی معماری + تصاویر طرح (پلان ها، تاثیر  سازه در طراحی، رندرها و مراحل طراحی دیاگرام فضایی )

فصل اول :مقدمه رساله اکادمی معماری

۱-۱ درباره معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲ هنربودنمعماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۳ تعلیم وتربیت معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۴ نگرشی به روش آموزش معماری درگذشته وحال………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم :شناخت موضوع

-۱-۲فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

-۲-۲هنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

-۳-۲معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

-۱-۳-۲معماری مردمی………………………………………………………………………………………………………………………۸

-۲-۳-۲معماری بومی……………………………………………………………………………………………………………………….۸

-۳-۳-۲معماری روحانی یا مذهبی…………………………………………………………………………………………………..۸

-۴-۳-۲ معماری یادمانی………………………………………………………………………………………………………………….۸

-۵-۳-۲معماری مفید فایده………………………………………………………………………………………………………………۸

 

-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری……………………………………………………………………………………………………………………۹

-۱-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه جدید (مدرن)……………………………………………………………………….۹

-۲-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………………….۹

رساله اکادمی معماری

-۵-۲معماری به عنوان بستر فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………۹

-۶-۲سرچشمه فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

-۷-۲سبک چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

-۸-۲زیبایی و زیباشناسی در معماری………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

-۹-۲اثر محیط درمعماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

-۱۰-۲ مکان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

-۱۱-۲رابطه انسان با طبیعت و محیط……………………………………………………………………………………………………………….۲۲

-۱۲-۲رابطه ساختمان با محیط………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

-۱۳-۲تجانس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

-۱۴-۲تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۱۵-تقابل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

معرفی خانه معمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

فصل سوم : بررسینمونهها

-۱-۳نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

-۱-۱-۳خانه فرهنگ وهنر زاها حدید………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

-۲-۱-۳مرکزفرهنگی هنریStjordal………………………………………………………………………………………………………………..27

-۳-۱-۳     معرفی ۱۰ مرکزمعماری…………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

 

-۲-۳نمونه های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

-۱-۲-۳خانه فرهنگستان هنرتهران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

-۲-۲-۳طرح مرکزهنری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

-۳-۲-۳خانه هنرمندان ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

-۴-۲-۳جامعه مهندسان معمار ایران…………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

-۵-۲-۳ مرکزاسنادوتحقیقات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی……………………………………………۵۶

 

فصل چهارم : شناسایی و بررسی اولیه منطقه مورد نظر

۱-۴- مطالعات منطقه ای ومحیطی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۱-۱-۴- موقعیت جغرافیای استان البرز………………………………………………………………………………………………………………۶۱

-۲-۱-۴ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

-۳-۱-۴توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..۶۱

-۴-۱-۴تاریخچه کرج……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

 

-۲-۴مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

-۱-۲-۴دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

-۲-۲-۴رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

-۳-۲-۴باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

-۴-۲-۴ ساعت آفتابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۵-باران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

-۶-۲-۴پوششگیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

-۷-۲-۴ویژگیهای جغرافیائی،اقلیمی،تاریخی منطقه کرج یا استان البرز…………………………………………………………….۶۵

رساله اکادمی معماری

-۳-۴مشخصات زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

فصل پنجم :   ضوابط واستانداردها

-۱-۵ریزفضاها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

-۱-۱-۵بخش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

-۱-۱-۱-۵آمفی تئاتر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

-۲-۱-۱-۵ گالری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

 

-۲-۱-۵بخش پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

-۱-۲-۱-۵کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

رساله اکادمی معماری

-۳-۱-۵بخش آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

-۱-۳-۱-۵آتیله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

-۲-۳-۱-۵کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

 

-۴-۱-۵بخش اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

 

-۵-۱-۵بخش خدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۱-۵-۱-۵کافی شاپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

-۲-۵-۱-۵سرویس بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

 

۵-۲-برنامه ریزی فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل ششم : سازه

سازه های خرپایی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳-۱-۶

-۲-۶اتصالات خرپا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

-۳-۶مطالعات موردی خرپا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۶استفاده از سازه خرپایی به عنوان سازه پیشنهادی طرح…………………………………………………………………………۱۰۲

 

فصل هفتم : طراحی

۷-۱-از ایده تا طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۷-۱-۱-معماری دیکانستراکشن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۷-۱-۲-مراحل طراحی دیاگرام فضایی……………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۷-۱-۳-فرم کلی بنا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۷-۱-۴- تاثیر سازه در طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

۷-۲-مدارک پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۷-۲-۱-پلان طبقه همکف……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۷-۲-۲-پلان طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۷-۲-۳-پلان طبقه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴   ۷-۲-۴-پلان زیر زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۷-۲-۵-سایت پلان   رساله اکادمی معماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۷-۲-۶-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۱)……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۷-۲-۷-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۲) ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۷-۲-۸-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۳) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۷-۲-۹-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۴) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۷-۲-۱۰-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۵) ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۷-۲-۱۱-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۶) …………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۷-۲-۱۲-نمای شمالی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۷-۲-۱۳-نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۷-۲-۱۴-نمای شرقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۷-۲-۱۵-نمای غربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۷-۲-۱۶-برش (شماره۱) …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۷-۲-۱۷-برش(شماره۲)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۷-۲-۱۸-برش(شماره۳)span> …………………………………………………………………………………………………………………………………….129

۷-۲-۱۹-پرسپکتیوداخلی(لابی همکف) …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۷-۲-۲۰-پرسپکتیوداخلی(آتلیه) ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۷-۲-۲۱-پرسپکتیوداخلی(لابی طبقه یک) ………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۷-۲-۲۲-پرسپکتیوداخلی(آرشیو) …………………..رساله اکادمی معماری…………………………………………………………………..۱۳۳

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

14 مگابایت

تعداد فایل ها

2 عدد

تعداد صفحات

124 صفحه

1 دیدگاه برای رساله اکادمی معماری | دانلود مطالعات اکادمی معماری

 1. محمد جواد
  1 out of 5

  (مالک تایید شده):

  سلام خسته نباشید
  من این پروژه ی رساله ی معماری را از سایت خریداری کردم ورسیدش هم برام از طریق
  ایمیل ارسال شد ولی خود فایل را دریافت نکرده ام
  حالا تکلیف پول پرداخت شده ی من چی میشه

  • پروژه معمار

   :

   سلام خدمت شما کاربر گرامی
   متشکریم از ارائه دیدگاه هتان. بایت مشکل پیش امده عذرخواهی میکنیم.
   فایل مورد نظر برای شما ایمیل گردید و پیامکی نیز اطلاع رسانی شد.
   موفق و پیروز باشید.
   ت.محمدی (: پشتیبان شماره ۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test