قیمت برای شما:18,000 تومان

مقدمه دانلود رساله مجتمع مسکونی :
آدمي از نخستين روزهاي خلقتش به دنبال سرپناه و محلي امن و آرامش بخش بوده و هست و خواهد بود. قرن ها پيش بارندگي انسان هاي اوليه در غارها روبروئيم كه به صورت اجتماعاتي در يك غار زندگي مي كردند. او از همان ابتدا شيفتة زندگي اجتماعي بود. پس از مدتي در اجتماعاتي ساكن مي شوند كه افراد هر يك بصورت مستقل زندگي مي كند ولي هنوز او در پي تامين نيازهايش به ديگران وابسته است در ابتدا مسكن خود يك نياز بود ولي در واقع واسطه اي بود براي يك نياز والاتر يعني اجتماعي زندگي كردن و بهره بردن از اين شيوه زندگي.
همانطور كه مي دانيد نيازهاي اساسي انسان عبارت اند از : 1- خوراك 2- پوشاك 3- مسكن
اقتصاد اوليه انسانهاي اوليه از طريق كشاورزي تامين مي شد و اين امر سبب شده بود كه بيشتر شاهد وجود نظام ارباب و رعيتي باشيم و زمينداران بزرگ كه رعيت خود را در مساكني هر چند نا مناسب جا مي دادند و همين امر رفته نياز به مسكن را شدت مي بخشيد.

فهرست


دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی


دانلود رساله مجتمع مسکونی + منابع + چکیده و طرح جلد به دو زبان فارسی و انگلیسی

فهرست دانلود رساله مجتمع مسکونی
چکیده ………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول ………………………………………………………………………………………۴
بخش اول ………………………………………………………………………………………۵
۱-۱- تاریخچه مسکن ………………………………………………………………………….۵
بخش دوم ………………………………………………………………………………………۶
۱-۲- تعریف مسکن و انواع آن ………………………………………………………………..۶
بخش سوم ……………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳- مسکن چیست؟سکونت یعنی چه؟ ………………………………………………………..۱۰
بخش چهارم …………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۴- خانه …………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۴-۱- خانه و شهر ………………………………………………………………………….۱۴
۱-۴-۱-۱- خصوصیات خانه ایرانی …………………………………………………………..۱۴
۱-۴-۲- خانه و طبیعت ……………………………………………………………………….۱۷
بخش پنجم …………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۵- کاشانه ………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۵-۱- تعریفی از سکونت گاه و انواع آن ……………………………………………………۱۸
۱-۵-۲- تعریفی از کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
۱-۵-۳- مشخصات کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
۱-۵-۳-۱- بی خانمانی و بی کاشانگی ………………………………………………………..۲۱
۱-۵-۳-۲- اندازه گیری کاشانه ……………………………………………………………….۲۲
۱-۵-۳-۳- فراغت در کاشانه …………………………………………………………………۲۲
۱-۵-۳-۴- تنش و آسایشگاه در سکونت گاه …………………………………………………..۲۳
بخش ششم …………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۶- مجموعه های مسکونی اشتراکی ……………………………………………………….۲۴
بخش هفتم ……………………………………………………………………………………۲۶
۱-۷- اهمیت مسکن ………………………………………………………………………….۲۶
۱-۷-۱- مسکن به عنوان یک سرپناه …………………………………………………………۲۶
۱-۷-۲- مسکن از نظر اقتصادی …………………………………………………………….۲۶
۱-۷-۳- مسکن از نظر اجتماعی …………………………………………………………….۲۷
۱-۷-۴- مسکن از نظر روانی ……………………………………………………………….۲۸
بخش هشتم ………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۸- روند سیاستگذاری مسکن در ایران ……………………………………………………۲۹
بخش نهم ……………………………………………………………………………………۳۱
۱-۹- ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها) …………………………………………………۳۱
۱-۹-۱- شاخص های مسکن …………………………………………………………………۳۱
۱-۹-۱-۱- کیفیت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۱
۱-۹-۱-۲- قدمت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۲
۱-۹-۱-۳- نحوه تعریف واحدهای مسکونی ………………………………………………….۳۲
۱-۹-۱-۴- قیمت زمین و مسکن ……………………………………………………………..۳۳
۱-۹-۱-۵- خانوار در واحد مسکونی …………………………………………………………۳۴
۱-۹-۱-۶- نفر در اتاق ……………………………………………………………………….۳۴
۱-۹-۱-۷- اتاق در واحد مسکونی ……………………………………………………………۳۵
۱-۹-۱-۸- نفر در واحد مسکونی …………………………………………………………….۳۵
۱-۹-۲- خصوصیات جغرافیایی طبیعی کشور ………………………………………………..۳۷
بخش دهم …………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۱۰- اصول طراحی فضاهای شهری در ایران ……………………………………………..۳۹
۱-۱۰-۱- اصل پیوستگی فضایی ………………………………………………………………۳۹
۱-۱۰-۲- اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی ………………………………..۳۹
۱-۱۰-۳- اصل محصور کردن فضا یا محصوریت ……………………………………………۴۰
فصل دوم ………………………………………………………………………………………۴۱
عرصه ها و استاندارهای مسکونی ……………………………………………………………۴۲
۲-۱- عرصه ها در واحد مسکونی ……………………………………………………………۴۲
۲-۱-۱- عرصه خصوصی ……………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۲- عرصه خانوادگی …………………………………………………………………….۴۲
۲-۱-۳- عرصه پذیرایی ………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۴- عرصه خدمات ………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۵- عرصه فضای باز …………………………………………………………………..۴۲
۲-۲- استانداردهای فضای مسکونی ………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۱- راهروها …………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۲- پله ها ……………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۳- آشپزخانه ……………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۴- غذاخوری …………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۵- اتاق خواب ………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۶- حمام ……………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۷- سرویس بهداشتی(توالت) ……………………………………………………………۴۶
۲-۲-۸- انبار ………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۹- پارکینگ ……………………………………………………………………………۴۶
فصل سوم …………………………………………………………………………………..۴۷
بررسی نمونه دانلود رساله مجتمع مسکونی……………………………………………………………۴۸
۳-۱-نمونه داخلی(مجتمع مسکونی شن زار) ………………………………………………..۴۸
۳-۲- نمونه خارجی(مجتمع مسکونی روکو۱) ……………………………………………….۴۸
فصل چهارم ………………………………………………………………………………….۷۴
شناخت بستر طرح ……………………………………………………………………………۷۵
۴-۱- معرفی استان زنجان ……………………………………………………………………۷۵
۴-۲- ویژگی های فرهنگی-تاریخی شهر زنجان ……………………………………………..۷۷
۴-۲-۱- زبان وگویش مردم استان زنجان …………………………………………………….۷۷
۴-۲-۲- فلسفه وجودی شهر زنجان …………………………………………………………..۷۷
۴-۲-۳- وجه تسمیه شهر زنجان ……………………………………………………………..۷۸
۴-۲-۴- مکان های جغرافیایی شهر زنجان …………………………………………………..۷۸
۴-۳- ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان ……………………………………………………۷۹
۴-۳-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………….۷۹
۴-۳-۲- ویژگی های توپوگرافیک ……………………………………………………………۸۰
۴-۳-۳- تأثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان ………………………۸۱
۴-۳-۳-۱- نحوه استقرار ساختمان ها ………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۳-۲- راستای معابر و گذرها …………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۳-۳- اختلاف خیابن ها بر مسیل ها و خندق ها ………………………………………..۸۲
۴-۴- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی …………………………….۸۳
۴-۴-۱- ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………………………………۸۳
۴-۴-۱-۱- بارندگی ………………………………………………………………………….۸۳
۴-۴-۱-۲- درجه حرارت ……………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۱-۳- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۱-۴- یخبندان ………………………………………………………………………….۸۴
۴-۴-۱-۵- باد ……………………………………………………………………………….۸۵
۴-۴-۱-۶- سرعت وزش باد …………………………………………………………………۸۵
۴-۴-۱-۷- ساعات آفتابی ……………………………………………………………………..۸۵
۴-۵- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم ……………………………………………..۸۶
۴-۵-۱- نمونه ای از ساختمان با طراحی بر اساس اقلیم ………………………………………۸۶
فصل پنجم …………………………………………………………………………………….۸۸
روند طراحی ………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۱- ایده های طراحی ……………………………………………………………………….۸۹
۵-۲- برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….۹۱
فصل ششم …………………………………………………………………………………….۹۴
نقشه ها ……………………………………………………………………………………….۹۴
۶-۱- سایت پلان ……………………………………………………………………………..۹۶
۶-۲- پلان طبقه زیرزمین …………………………………………………………………….۹۷
۶-۳- پلان طبقه همکف ………………………………………………………………………۹۸
۶-۴- پلان طبقات اول-سوم-پنجم ……………………………………………………………..۹۹
۶-۵- پلان طبقات دوم-چهارم …………………………………………………………………۱۰۰
۶-۶- پلان طبقات ششم-هفتم …………………………………………………………………..۱۰۱
۶-۷- پلان طبقه هشتم …………………………………………………………………………۱۰۲
۶-۸- پلان طبقه نهم …………………………………………………………………………..۱۰۳
۶-۹- پلان اندازه گذاری ………………………………………………………………………۱۰۴
۶-۱۰- پلان اندازه گذاری …………………………………………………………………….۱۰۵
۶-۱۱- نمای شمالی …………………………………………………………………………..۱۰۶
۶-۱۲- نمای جنوبی …………………………………………………………………………..۱۰۷
۶-۱۳- نمای شرقی ……………………………………………………………………………۱۰۸
۶-۱۴- نمای غربی ……………………………………………………………………………۱۰۹
۶-۱۵- برش A-A …………………………………………………………………………….110
۶-۱۶- پلان آکس بندی ………………………………………………………………………..۱۱۱
۶-۱۷- پلان ستون گذاری ……………………………………………………………………..۱۱۲
۶-۱۸- پلان فنداسیون ………………………………………………………………………….۱۱۳
۶-۱۹- پلان تیرریزی ………………………………………………………………………….۱۱۴
۶-۲۰- پلان شیب بندی بام ……………………………………………………………………۱۱۵
۶-۲۱- دتایل(WALLSECTION) …………………………………………………………116
۶-۲۲- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۷
۶-۲۳- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۸
۶-۲۴- پلان بزرگ نمایی …………………………………………………………………….۱۱۹
۶-۲۵- جدول نازک کاری ……………………………………………………………………۱۲۰
منابع دانلود رساله مجتمع مسکونی ……………………………………………………………….۱۲۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

112 صفحه

تعداد فایل ها

3 عدد

حجم کل فایل

9.8 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test