قیمت برای شما:19,000 تومان

چکیده دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی :
زمینه
مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهای مسکونی و دسته ی راحت تر به کاربری های مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه های مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل دارای نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهای عدیده ای بوده و بجای اینکه از معضلات و چالش های موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهای درون شهرها را دو چندانکرده اند .

فهرست


دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی | رساله مجتمع مسکونی


دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی + تحلیل سایت + منابع

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول:شناخت موضوع

۱-۱- طرح موضوع و اهمیت آن ۲۳
۱-۱-۱- علت انتخاب موضوع ۲۳
۱-۱-۲- اهداف تحقیق ۲۴
۱-۱-۳- روش تحقیق ۲۶
۱-۲- روان شناسی محیط های مسکونی ۲۷
۱-۲-۱- سکونتگاه چیست؟ ۲۷
۱-۲-۲- مسکن ۲۷
۱-۳- عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی ۲۹
۲-۱- معرفی منطقه،سایت و اقلیم ۳۱
۲-۱-۱- مقدمه ۳۱
۲-۱-۲- موقعیت جغرافیایی زنجان ۳۱
۲-۱-۳- آب و هوای زنجان ۳۳
۲-۱-۳-۱- رطوبت هوا ۳۴
۲-۱-۳-۲- مقدار بارندگی ۴۰
۲-۱-۳-۳- بادها ۴۳
۲-۱-۴- پوشش گیاهی ۴۳
۲-۱-۵- تقسیمات کشوری ۴۵
۲-۱-۶- جمعیت و زبان زنجان ۴۶
۳-۱- بخش اول: بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی ۴۸
۳-۱-۱- خانه اقوام ایران (بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی) ۴۹
۳-۲- بخش دوم: خانه های شهری ۴۹
۳-۳- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ۵۰
۳-۳-۱- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی ۵۱
۳-۳-۲- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی) ۵۱
۳-۳-۳- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی ۵۱
۳-۳-۴- بلوک های مسکونی منفرد ۵۱
۳-۳-۵- بلوک های چند باله ۵۲
۳-۳-۶- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده ۵۲
۳-۳-۷- بلوک های مسکونی ترکیبی ۵۳
۳-۳-۸- بلوکهای مسکونی متفرقه ۵۶
۳-۳-۹- مساحت زمین ۵۷
۳-۳-۱۰- جمعیت و ترکیب آن ۵۷
۳-۳-۱۱- ضریب اشتغال طبقه همکف ۵۷
۳-۳-۱۲- ضریب پارکینگ ۵۸
۳-۴- فضاهای واحد مسکونی ۵۹
۳-۴-۱- پارکینگ ۵۹
۳-۴-۲- ورودی ۶۰
۳-۵- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری) ۶۱

دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی
۳-۵-۱- عرصه مشترک ۶۱
۳-۵-۲- محل نشیمن ۶۲
۳-۵-۳- عرصه پذیرایی و مهمان ۶۲
۳-۵-۴- پذیرایی ۶۲
۳-۶- فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها) ۶۳
۳-۶-۱- آشپزخانه ۶۳
۳-۶-۲- سرویسهای بهداشتی ۶۳
۳-۶-۳- کمد و انبار ۶۳
۳-۶-۴- حیاط و بالکن ۶۴
۳-۷- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی ۶۴
۳-۷-۱- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی ۶۴
۳-۷-۲- سیستم حمل و نقل (سواره) ۶۵
۳-۷-۳- سیستم عابر پیاده ۶۶
۳-۷-۴- شیب ها و درجه بندی آنها ۶۷
۳-۸- کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی ۶۸
۳-۸-۱- انتخاب سایت ۶۸
۳-۹- جهت گیری ساختمان : ۷۰
۳-۹-۱- نور خورشید ۷۰
۳-۹-۲- جهت وزش باد ۷۱
۳-۹-۳- چشم اندازها ۷۱
۳-۱۰- نمونه های داخلی و خارجی ۷۲
۳-۱۰-۱- نمونه های داخلی ۷۲
۳-۱۰-۱-۱- بررسی یک نمونه در شمال تهران ۷۲
۳-۱۰-۲- نمونه های خارجی ۷۶
۴-۱- چهار چوب فکری نظری طرح ۸۶
۴-۱-۱- مبانی نظری طرح: ۸۶
۴-۲- ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازی ۸۹
۴-۲-۱- بررسی طرح مجموعه‌های مسکونی ۸۹
۴-۲-۱-۱- محل استقرار بنا ۸۹
۴-۲-۲- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حیاطهای جنوبی (در قطعات جنوبی) ۸۹
۴-۲-۳- احداث بنا در جوار حیاطهای شمالی (در قطعات شمالی) ۹۰
۴-۲-۴- حیاط در قطعات شرقی یا غربی ۹۱
۴-۲-۴-۱- محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات ۹۱
۴-۲-۴-۲- محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمعسازیها ۹۱
۴-۲-۴-۳- حداقل فضای باز ۹۲
۴-۲-۵- ضوابط و مقررات عمومی ۹۳
۴-۲-۶- تعیین تراکم ساختمانی ۹۴
۴-۲-۷- ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن ۹۵
۴-۲-۷-۱- پارکینگ مسکونی و غیر مسکونی ۹۶
۴-۲-۸- سایر ضوابط احداث بنا ۹۸
۴-۲-۸-۱- نماسازی ۹۸
۴-۲-۸-۲- هماهنگی بنا با ابنیه همجوار: ۹۹
۴-۲-۹- فاصله در اشکال مختلف استقرار بنا در زمین‌های با بیش‌از یک بلوک ساختمانی ۹۹
۴-۲-۱۰- پیش‌آمدگی، بالکن‌ها و نورگیرها ۱۰۰
۴-۲-۱۱- فاصله در اشکال مختلف احداث بنا ۱۰۱
۴-۳- ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ۱۰۳
۴-۳-۱- تعریف: ۱۰۳
۴-۳-۲- ورودیها ۱۰۳
۴-۳-۳- راهرو ۱۰۳
۴-۳-۴- بازشوها (در و پنجره) ۱۰۴
۴-۳-۵- پله ۱۰۵
۴-۳-۶- سطح شیبدار ۱۰۶
۴-۳-۷- آسانسور ۱۰۶
۴-۴- مقیاس انسانی ۱۰۸
۴-۴-۱- ابعاد ورودی : ۱۰۸
۴-۴-۲- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک ۱۰۹
۴-۴-۳- نسبت واحدهای ۲ خوابه، ۳خوابه به تک خوابه از دید فرهنگی ۱۱۰
۴-۵- ایمنی و امنیت در ساختمان ها ۱۱۱
۴-۵-۱- امنیت در ساختمان ۱۱۱
۴-۵-۲- سیستم‌های قفل کننده ۱۱۲
۴-۵-۳- سیستم های کلید مرکزی: ۱۱۲
۴-۶- ایمنی در مجتمعهای مسکونی ۱۱۳
۴-۶-۱- شیشه‌های مقاوم در برابر آتش : ۱۱۴
۴-۶-۲- زنگ های خطر دود: ۱۱۵
۴-۷- بررسی آثار کالبدی و فضایی مجموعه های مسکونی: ۱۱۶
۴-۷-۱- دید و چشم انداز: ۱۱۶
۴-۷-۲- پدیده اشراف : ۱۱۸
۴-۷-۳- مقیاس ساختمان های بلند در ترکیب با مجموعه : ۱۱۹
۴-۷-۴- تکرار اجزاء: ۱۲۰
۴-۷-۵- اندازه اجزاء : ۱۲۱
۴-۷-۶- شکل Shape 122
۵-۱- تجزیه و تحلیل و روند طراحی سایت ۱۲۳
منابع و ماخذ دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی : ۱۳۲

جزئیات پروژه ( حتما ببینید! )

تعداد صفحات

130 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

13 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات کامل مجتمع مسکونی | رساله مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 19 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test