دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | دانلود رساله اماده و کامل

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | دانلود رساله اماده و کامل

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | من هم در شهر خانه ای دارم


دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست + فهرست تصاویر, دیاگرام, جداول و شکل ها + چکیده فارسی و انگلیسی + سربرگ و برگهای تشکر
فهرست مطالب صفحه

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه

۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….۲

۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی………………………………………………………………………………………………………………۳

۳-۱ : اهداف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-۱ : موسسه زدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………..۵

۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی………………………………………………………………………………………………….۵

۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۵-۱ : شناخت و بررسی سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح…………………………………………………………………………………………………………۶

۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۲-۲-۵-۱ : بافت کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی……………………………………………………………………………………………………………………….۷

  • : دهکده های SOS……………………………………………………………………………………………………………………………………7

۲-۶-۱ :Residential care unite……………………………………………………………………………………………………………………..8

۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۴-۶-۱ : House parent……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ : تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان…………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران………………………………………………………………………….۱۱

۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۳-۲ : دوره صفویه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۳-۲ : قاجاریه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۳-۳-۲ : عصر مشروطیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام…………………………………………………………………………………………………۱۳

۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

فهرست مطالب صفحه

۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۶-۲ : عوامل طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…………………………………………………………………………..۱۶

۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۹-۲ : فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۹-۲ : امین موقت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۳-۹-۲ : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه…………………………………………………………………………………۱۸

۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:……………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی…………………………………………………………………………………………………….۱۹

۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی…………………………………………………………………………………………۱۹

۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱۳-۲ : انواع خانواده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:…………………………………..۲۲

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فهرست مطالب صفحه

فصل سوم:نمونه های موردی

۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:

۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ……………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری…………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:……………………………………………………………………..۲۵

۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:……………………… ۲۵

۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۵-۳ : امید دختران و پسران…………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۴-۵-۳ : خانه کودکان استون……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………۲۸

۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE…………………………………………………………………………………………………………28

۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۶-۳ : اداری……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۳-۱-۶-۳ : قرنطینه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۴-۱-۶-۳ : بخش زرد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۵-۱-۶-۳ : زرد پایین…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۶-۱-۶-۳ : زرد بالا……………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۷-۱-۶-۳ : آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

فهرست مطالب صفحه

۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای…………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی…………………………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی……………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۸-۳ : شبانه روزی بوشهر…………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

 

فصل چهارم: شنـــاخت کــودک

۱-۴ :مفهوم دوران کودکی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۴ : رشد روانی کودک…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک……………………………………………………………………………………………………….۳۵

۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل……………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ……………………………………………………………..۳۶

۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )…………………….۳۸

۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله……………………………………………………………………….۳۸

۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله……………………………………………………………………….۳۹

۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ……………………………………………………………………..۳۹

۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ……………………………………………………………………..۴۰

۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله……………………………………………………………………….۴۰

۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی………………………………………………………………………………………..۴۱

۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان…………………………………………………………………………………………………….۴۲

۱-۵-۴ : اجتماع کودکان………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی …………………………………………………………………………………………………..۴۳

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فهرست مطالب صفحه

فصل پنجم: آموزش کودکان

۱-۵ :تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید…………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک…………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ………………………………………………………………………۴۹

۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک……………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها…………………………………………………………………………..۵۱

۱-۲-۵ : ادبیات کودکان…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان …………………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی …………………………………………………………………………………………۵۲

۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان…………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟…………………………………………………………………………………………..۵۳

۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..۵۳

۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر…………………………………………………………………………………………………………۵۴

۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی…………………………………………………………………..۵۴

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل ششم: کودک و معماری

۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟………………………………………………………………………………………..۵۶

۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان……………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان…………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۶ : کیفیت فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶ : قواعد و معیارها…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان………………………………………………………………………………………………………………۶۱

فهرست مطالب صفحه

۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی………………………………………………………………………………….۶۳

۱-۴-۶ : ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۴-۶ : فضای انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۴-۶ : فضای اداری………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۴-۶ : فضای پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۵-۶ : بخش های کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۱-۵-۶ : بخش شیرخوار……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۵-۶ : بخش نوپا………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۵-۶ : بخش نوباوه……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۶-۶ : فضاهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۷-۶ : فضاهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی……………………………………………………………………………………………………۶۶

۹-۶ : آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۱۰-۶ : انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۱۱-۶ :موتورخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۱۲-۶ : فضای بازی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک…………………………………………………………………………………………………..۶۷

۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان…………………………………………………………………………………….۶۸

۱۴-۶ : روش های کنترل صدا……………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان………………………………………………………………………………………۶۹

۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان……………………………………………………………………………………..۷۰

۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی……………………………………………………………………………………………………………۷۵

۱۷-۶ : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

فهرست مطالب صفحه

فصل هفتم : شناخت بستر طرح

۱-۷ : شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری…………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۱-۷ : زبان……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۸۳

۶-۱-۷ : آداب پذیرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۷-۱-۷ : ویژگی های فردی……………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۲-۷ : اقلیم و هواشناسی………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ………………………………………………………………..۸۶

۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل……………………………………………………………………….۸۷

۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ………………………………………………………………………………………………۸۸

۱-۳-۷ : پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی …………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۷ : جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار …………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان………………………………………………………..۸۹

۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان…………………………………………………………………………………۸۹

۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع…………………………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …………………………………………………………………………………………………۹۰

۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا……………………………………………………………………………………………………………۹۱

۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند …………………………………………………………………………..۹۱

۶-۷ : عناصر اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۱-۶-۷ : دما……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

فهرست مطالب صفحه

۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما……………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا …………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………۹۴

۷-۶-۷ : بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه…………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۹-۶-۷ : رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۱۱-۶-۷ : باد………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید……………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۷-۷ : طراحی اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ……………………………………………….۱۰۳

۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل …………………………………………………………..۱۰۴

۱-۸-۷ : روش گیونی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن……………………………………………………………..۱۰۵

۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۱۰-۷ : تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

۱-۸ : فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

فهرست مطالب صفحه

۲-۱-۸ : فضاهای عمومی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۱-۸ : فضاهای روباز………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی……………دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست……………………………………………۱۱۴  • دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شماره ۲ ^^نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | دانلود رساله اماده و کامل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + سیزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

24,000 تومان