قیمت برای شما:11,000 تومان

چکیده دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی :

اگر از آسمان به شهر مسلمان‌ها نگاه شودمراکز مذهبی-فرهنگی آن مانند ستاره‌ها خواهند درخشید؛ اما آیا، در شهر‌های امروز ما، واقعا می‌درخشند یا در وضعیت کنونی معماری و شهر سازی ایران تبدیل به حلقه‌های گمشده کم سو شده‌اند؟!

برای تعریف شاخص‌های شهری این مراکز در شهر‌های امروز و جلوگیری از روند تکرار فرمال و تقلید صرف از گذشته و تلفیق صحیح و اصولی آن با سایر کاربری‌ها، که در جوامع امروزی امری ضروری می‌نماید، باید وضعیت کنونی آنها به دقت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

ساختمان‌های عمومی‌یک شهر یا کشور، به عنوان شاخص‌های توسعه مطرح هستند و با تاکید بر هویت جامعه، نماد فرهنگ و مذهب یک کشور به حساب می‌آیند. حال با توجه به مساله هویت در«شهر اسلامی»، معماری مراکزمذهبی – فرهنگی عاملی تاثیرگذار بر سیمای شهر اسلامی…

فهرست


دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز “مذهبی – فرهنگی” با رویکرد احیاء هویت انسانی


دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی + تصاویر بنا + منابع + سربرگ
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱- ۲ هدف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱- ۳ اهمیت موضوع  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱- ۴ سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه  ……………………………………………………….. ۴

۱- ۵ روش تحقیق و چگونگی انجام آن  ……………………………………………………………………………………….. ۴

۱- ۶ محل سایت و اهمیت انتخاب آن  ………………………………………………………………………………………….. ۵

۱- ۷ برنامه فیزیکی کلی  ……………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: مطالعات پایه

۲-۱ مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱ معماری و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲- ۱-۲ معماری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳ مکان مذهبی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲ مسجد……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳ فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱معماری و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۲ معماری فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل سوم: مطالعات کاربردی

۳-۱ مفاهیم اصلی روند شکل گیری و تکامل عملکرد……………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۱ اصول معماری مرکز مذهبی – فرهنگی………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۲ معماری و ساختمان مرکز مذهبی – فرهنگی……………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲ بررسی تغییر روند معماری مراکز مذهبی فرهنگی و انواع آن…………………………………………….. ۲۳

۳-۲-۱ کعبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲-۲ مسجد النبی (ع)……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲-۳ معماری و انواع فضاهای عملکردی……………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۲-۴ تاریخچه سیر و تحول معماری مسجد………………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۲-۵ مساجد ایرانی در سه بازه زمانی متفاوت…………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۳ تنوع در معماری مراکز مذهبی فرهنگی در دنیا…………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴ مقایسه سبک معماری مسجد با معابد…………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۴-۱ تفاوت های معماری مسجدبا معابد دیگر ادیان………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۴-۲ مسجد و کلیسا…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴-۳ بررسی چند نمونه کلیسا………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵ بررسی نمونه های موردی………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۵بررسی نمونه های موردی داخلی……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۵-۱-۱ نمازخانه پارک لاله………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۱-۲ مسجد دانشگاه تهران…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵-۱-۳ مسجد حضرت امیر (ع)………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۵-۱-۴ مسجد الغدیر………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۵-۱-۵ مسجد جامع شهرک قدس……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-۱-۶ مجموعه نیاوران……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۵-۱-۷ کانون توحید…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵-۲ بررسی نمونه های موردی خارجی…………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۵-۲مسجد ملک فیصل در پاکستان……………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۵-۲۲ کلیسای رونشان در فرانسه………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۵-۲۳ مسجد شهر رم…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵-۲۴ مسجد ملی مالزی………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی

فصل چهارم: مطالعات عملکردی

۴-۱ استانداردها و ظوابط عام………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱-۱کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱-۱-۱ سیمای شهری مرکز مذهبی……………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱-۱-۲ نور طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۱-۱-۲-۱ نور فضا های داخلی……………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱-۱-۲-۲ نور و فضا های شهری………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۱-۱-۳ اتسانی کردن ساختمان مرکز مذهبی……………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱-۱-۴ شاخصه های مرکز مذهبی……………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱-۱-۵ مقیاس انسانی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲ اصول کلی در طراحی مراکز مذهبی…………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲-۱ معماری عملکردی مراکز مذهبی……………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱-۲-۲ جهت قبله……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲-۳ آستانه ورود به شبستان……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۱-۲-۴ وضو خانه………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱-۲-۵ آستانه ورود به مسجد و صحن……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲ توصیه های طراحی در راستای ظوابط واجب الاجرا……………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۱ صرفه جویی آب در معماری منظر………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳ استاندارد ها وابعاد انسانی……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۴ تعیین جهت قبله…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵ تعیین مساحت شبستان وصحن……………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۶ الزامات ساختمان اداری…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۷ الزامات کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۷-۱ فضاهای کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۷-۲ معماری کتابخانه های آینده………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۸ الزامات چایخانه یا تریا…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۹ مطالعات سازه و مصالح………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۹-۱ توصیه های سازه ای…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۱۰ تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۱۰-۱ تأسیسات حرارتی- برودتی و بهداشتی ساختمان……………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۱۱ تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۱۱-۱ معرفی استان وشهر انتخابی سایت……………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۱۱-۲ تجزیه وتحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

 

فصل پنجم: طراحی

۵-۱ : مبانی نظری طراحی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۱ رمز پردازی در مراکز مذهبی و به ویژه مسجد……………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۲ رابطه بین صورت و معنا در معماری (نگاهی به فلسفه وجود ملاصدرا)………………………………. ۱۲۳

۵-۱-۳ بررسی آثار وجودی مرکز مذهبی و تاثیراتشان…………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۱-۳-۱ شهر دینی با نگاه فرهنگ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۵-۱-۳-۲ سه دیدگاه نظری در باب مداخلات……………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵-۱-۴ اهداف نظری طرح………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۵-۱-۴-۱  اهداف خرد نظری طرح…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۵-۱-۴-۲  اهداف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۵-۱-۵  اصول حاکم بر طرح…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۲  ارائه برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی کلی……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی با محاسبات ابعاد و متراژ بر اساس استانداردها………………………………… ۱۳۳

۵-۲-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی مرکز مذهبی ( مسجد )…………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان کتابخانه……………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۲-۲-۳  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان مرکز محله……………………………………………………………………. ۱۳۴

۵-۲-۲-۴  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان های کوچه هنر……………………………………………………………… ۱۳۵

۵-۲-۲-۵  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان اداری……………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۳  معرفی روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۳-۱  کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۵-۳-۲  کانسپت……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۵-۳-۳  گزینه های حجمی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۵-۴  ارائه مدارک و نقشه های طرح………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۵-۴-۱  تصاویر شبیه سازی و نقشه های طرح………………………………………………………………………………. ۱۳۷

فهرست منابع……………..دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی…………………………………………………………………۱۶۳

 

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

173 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

توضیحات

رساله همراه با تصاویر طرح می باشد!

حجم کل فایل

46 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز مذهبی فرهنگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test