قیمت برای شما:15,500 تومان


مقدمه رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری


آمار مربوط به تيراژ كتاب و متوسط زمان كتابخواني هر ايراني، نشان دهنده كم توجهي به كتاب است كه زنجيره اي از مشكلات اجتماعي را بوجود مي آورد. به عنوان مثال در پي نبودن ميل و اشتياق به مطالعه كتاب، تعداد كمي از مردم اقدام به خريد كتاب مي كنند. نبودن خريدار و كتاب هاي روي قفسه، ناشران را به تيراژ بيشتر كتاب تشويق نمي كند- تيراژ پايين و نبودن سود كافي، نويسنده را سرد و بي انگيزه مي كند كه اين خود منجر به خلق كتابي مي شود كه در خور ستايش در بازار جهاني نيست….

فهرست


دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری | مطالعات


دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲- تعریف طرح…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۳- دلایل انتخاب طرح…………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳-۱- هدف طرح…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح…………………………………………………………………………….. ۳

۱-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۵

 

فصل دوم: شناخت………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی کتابخانه ها…………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱-۱- کتابخانه های باستان…………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۱-۲- کتابخانه های قرون وسطی…………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۱-۱-۳- کتابخانه در دوران اسلامی……………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۱-۴- کتابخانه های قرون هفدهم و هیجدهم میلادی……………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱-۵- کتابخانه های قرن نوزدهم میلادی…………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱-۶- بنای کتابخانه ها در قرن بیستم و گرایش به ساختار مدولار و انغطاف پذیر…………………………………………… ۹

۲-۱-۲- انواع کتابخانه ها……………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۲-۱- کتابخانه های ملی……………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۲-۲- کتابخانه های عمومی………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۲-۳- کتابخانه های دیجیتال……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۲-۴- کتابخانه های آموزشگاهی……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۲-۵- کتابخانه های دانشگاهی……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۲-۶- کتابخانه های اختصاصی……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۳- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۳-۱- استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۲- استاندارد های کتابخانه های تخصصی ایران…………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۳-۳- معیار های برنامه ریزی و طراحی کتابخانه کشور……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۳-۴- استانداردهای ساختمان کتابخانه…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۴- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح…………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۵- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۵-۱- کتابخانه عمومی آیت الله روحانی بابل……………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۵-۲- کتابخانه  JAOME FUSTER…………………………………………………………………………………………. 42

۲-۱-۵-۳- کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۵-۴- کتابخانه دانشگاه هنر تاما- توکیو…………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱-۵-۵- کتابخانه مرکزی دانشگاه Universidad Catolia del Norte……………………………………………… 59

۲-۲- بستر طرح …………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری

۲-۲-۱- اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۱-۱- دما……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۱-۲- بارش …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۲-۱-۳- وزش باد………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۲-۱-۴- رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۱-۵- تابش خورشید ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲-۱-۶- یخبندان………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۱-۷- پوشش گیاهی منطقه بابل……………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۲- تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۲-۱- دسترسی به سایت……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۲-۲- بررسی همسایگی سایت……………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۲-۲-۳- دیدهای مطلوب  سایت………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۲-۴- تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۲-۲-۵- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت…………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲-۳- گونه شناسی الگوی معماری منطقه…………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۲-۴- مطالعه آداب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدوده طرح………………………………………………….. ۷۶

۲-۳- بررسی نمونه ای فن آوری، مصالح، سازه و تاسیسات مرتبط با موضوع…………………………… ۷۷

۲-۳-۱- سازه………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۳-۲- نور پردازی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۲-۳-۳- تاسیسات و تنظیم شرایط محیطی …………………………………………………………………………….. ۸۰

دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری

فصل سوم: فرایند طراحی………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۱-۱- ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع………………………………………………… ۸۳

۳-۱-۲- ارائه مصادیق طرح………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۱-۲-۱- طرح سید هادی میرمیران برای کتابخانه ملی ایران…………………………………………………………………. ۸۶

۳-۱-۲-۲- کتابخانه دانشگاه جندی شاپور……………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۱-۲-۳- کتابخانه Baton Rouge …………………………………………………………………………………………. 87

۳-۱-۳- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۲- برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح شماتیک………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲-۱- ارائه برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۳-۲-۱-۱- محاسبه ظرفیت پذیرش مجموعه …………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲-۱-۲- محاسبه ابعاد فضاهای مختلف مجموعه …………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۲-۲- ارائه ۳ ایدئوگرام در نحوه کاربری زمین و بنا………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۲-۳- تحلیل و نقد گونه ها و انتخاب گزینه نهایی…………………………………………………………………… ۹۵

۳-۲-۴- پیشنهاد مصالح، سازه و تاسیسات……………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۳- تهیه طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………… ۹۷

فصل چهارم: ارایه نقشه ها…………………………………………………………………………………………. ۹۹

دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

112 صفحه

تعداد فایل ها

5 عدد

حجم کل فایل

12.3 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری | مطالعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test