قیمت برای شما:12,000 تومان

چکیده دانلود رساله مجتمع تجاری اداری :

مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهای مسکونی و دسته ی راحت تر به کاربری های مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه های مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل دارای نقص ها و کاستی ها….

فهرست


دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود رساله معماری


دانلود رساله مجموعه مسکونی + سربرگ + برگه تشکر + منابع
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

فصل اول:شناخت موضوع

۱-۱-طرح موضوع و اهمیت آن……………………………………………………………………… ۱۸

۱-۱-۱- علت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۱-۳- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۲-روان شناسی محیط های مسکونی…………………………………………………………. ۲۱

۱-۲-۱- سکونتگاه چیست؟……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۲-۲- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۳-عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی…………………………………………………… ۲۲

۲-۱-معرفی منطقه،سایت و اقلیم…………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۲- موقعیت جغرافیایی زنجان………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۳- آب و هوای زنجان……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۳-۱- رطوبت هوا…………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۳-۲- مقدار بارندگی……………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۳-۳-.. بادها…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۴- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۵- تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۶- جمعیت و زبان زنجان……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۱- بخش اول: بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی………………………

۳-۱-۱- خانه اقوام ایران (بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی)………………. ۴۹

۳-۲-بخش دوم: خانه های شهری………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی……………………………..

۳-۳-۱- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی…………………………………………………………. ۵۱

۳-۳-۲- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی)……………………………………………… ۵۱

۳-۳-۳- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی…………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳-۴- بلوک های مسکونی منفرد……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳-۵- بلوک های چند باله…………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۳-۶- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده……………………………………………………………… ۵۳

۳-۳-۷- بلوک های مسکونی ترکیبی…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۸- بلوکهای مسکونی متفرقه………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۹- مساحت زمین…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۱۰-جمعیت و ترکیب آن………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳-۱۱-ضریب اشتغال طبقه همکف………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۱۲-ضریب پارکینگ………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴-فضاهای واحد مسکونی………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۱- پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۲- ورودی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۵- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری)………………………………..

۳-۵-۱- عرصه مشترک……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-۲- محل نشیمن……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵-۳- عرصه پذیرایی و مهمان…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۵-۴- پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها)…………………………………………………………. ۵۸

۳-۶-۱- آشپزخانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-۲- سرویسهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۶-۳- کمد و انبار…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۶-۴- حیاط و بالکن……………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۷- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی………………………………………

۳-۷-۱- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی………………… …………………………………۵۹

۳-۷-۲- سیستم حمل و نقل (سواره)……………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۷-۳- سیستم عابر پیاده………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۷-۴- شیب ها و درجه بندی آنها………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۸-کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی…………………………………………………. ۶۳

۳-۸-۱- انتخاب سایت……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۹-جهت گیری ساختمان :……………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۹-۱- نور خورشید………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری

۳-۹-۲- جهت وزش باد……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۹-۳- چشم اندازها……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۱۰-نمونه های داخلی و خارجی………………………………………………………………… ۶۷

۳-۱۰-۱-نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۰-۱-۱-بررسی یک نمونه در شمال تهران……………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۰-۲-نمونه های خارجی………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱-چهار چوب فکری نظری طرح………………………………………………………………. ۷۹

۴-۱-۱- مبانی نظری طرح:……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازی………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۱- بررسی طرح مجموعه‌های مسکونی………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۱- محل استقرار بنا………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۲- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حیاطهای جنوبی (در قطعات جنوبی)……………………… ۸۱

۴-۲-۳- احداث بنا در جوار حیاطهای شمالی (در قطعات شمالی)…………………………………… ۸۲

۴-۲-۴- حیاط در قطعات شرقی یا غربی……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۲-۴-۱- محل  اشغال  بنا  و  حیاط در  دیگر  انواع  قطعات……………………………………. ۸۲

۴-۲-۴-۲- محل  ساخت  بنا در اراضی  بزرگ  و  مجتمع سازیها……………………………….. ۸۳

۴-۲-۴-۳- حداقل فضای باز……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۵- ضوابط و مقررات عمومی…………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۶- تعیین تراکم ساختمانی…………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۷- ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۲-۷-۱- پارکینگ مسکونی و غیر مسکونی………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۸- سایر ضوابط احداث بنا………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۲-۸-۱- نماسازی……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۲-۸-۲- هماهنگی بنا با ابنیه همجوار:………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۲-۹- فاصله در اشکال مختلف استقرار بنا در زمین‌های با بیش‌از یک بلوک ساختمانی ۹۰

۴-۲-۱۰-پیش‌آمدگی، بالکن‌ها و نورگیرها………………………………………………………………………….. ۹۰

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری

۴-۲-۱۱-فاصله در اشکال مختلف احداث بنا………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۳-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۱- تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۲- ورودیها………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۳- راهرو…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۴- بازشوها (در و پنجره)………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۵- پله……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۳-۶- سطح شیبدار………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۷- آسانسور……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۴-مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۴-۱- ابعاد ورودی :………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۴-۲- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۴-۳- نسبت واحدهای ۲ خوابه، ۳خوابه به تک خوابه از دید فرهنگی………………………… ۹۸

۴-۵-ایمنی و امنیت در ساختمان ها……………………………………………………………. ۹۹

۴-۵-۱- امنیت در ساختمان…………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۵-۲- سیستم‌های قفل کننده…………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۵-۳- سیستم های کلید مرکزی:…………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۶-ایمنی در مجتمعهای مسکونی……………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۶-۱- شیشه‌های مقاوم در برابر آتش :……………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۶-۲- زنگ های خطر دود:……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۷- بررسی آثار کالبدی و فضایی مجموعه های مسکونی………………………………….

۴-۷-۱- دید و چشم انداز:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۷-۲- پدیده اشراف :………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۷-۳- مقیاس ساختمان های بلند در ترکیب با مجموعه :………………………………………….. ۱۰۵

۴-۷-۴- تکرار اجزاء:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۷-۵- اندازه اجزاء :…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۷-۶- شکل Shape………………………………………………………………………………………………………….. 107

۵-۱-تجزیه و تحلیل و  روند طراحی سایت………………………………………………….. ۱۰۹

منابع و ماخذ دانلود رساله مجتمع تجاری اداری :   ۱۰۴

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

120 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

11.7 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود مطالعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test