دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی | مطالعات اماده مجتمع مسکونی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی | مطالعات اماده مجتمع مسکونی

دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی | مطالعات اماده مجتمع مسکونی


دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی + منابع + برگه تشکر + سربرگ فارسی و انگلیسی + چکیده فارسی و انگلیسی
فهرست دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی

چکیده ………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول ………………………………………………………………………………………۴

بخش اول ………………………………………………………………………………………۵

۱-۱- تاریخچه مسکن ………………………………………………………………………….۵

بخش دوم ………………………………………………………………………………………۶

۱-۲- تعریف مسکن و انواع آن ………………………………………………………………..۶

بخش سوم ……………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳- مسکن چیست؟سکونت یعنی چه؟ ………………………………………………………..۱۰

بخش چهارم …………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۴- خانه …………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۴-۱- خانه و شهر ………………………………………………………………………….۱۴

۱-۴-۱-۱- خصوصیات خانه ایرانی …………………………………………………………..۱۴

۱-۴-۲- خانه و طبیعت ……………………………………………………………………….۱۷

بخش پنجم …………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۵- کاشانه ………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۵-۱- تعریفی از سکونت گاه و انواع آن ……………………………………………………۱۸

۱-۵-۲- تعریفی از کاشانه …………………………………………………………………….۲۰

۱-۵-۳- مشخصات کاشانه …………………………………………………………………….۲۰

۱-۵-۳-۱- بی خانمانی و بی کاشانگی ………………………………………………………..۲۱

۱-۵-۳-۲- اندازه گیری کاشانه ……………………………………………………………….۲۲

۱-۵-۳-۳- فراغت در کاشانه …………………………………………………………………۲۲

۱-۵-۳-۴- تنش و آسایشگاه در سکونت گاه …………………………………………………..۲۳

بخش ششم …………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۶- مجموعه های مسکونی اشتراکی ……………………………………………………….۲۴

بخش هفتم دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی…………………………………………………..۲۶

۱-۷- اهمیت مسکن ………………………………………………………………………….۲۶

۱-۷-۱- مسکن به عنوان یک سرپناه …………………………………………………………۲۶

۱-۷-۲- مسکن از نظر اقتصادی …………………………………………………………….۲۶

۱-۷-۳- مسکن از نظر اجتماعی …………………………………………………………….۲۷

۱-۷-۴- مسکن از نظر روانی ……………………………………………………………….۲۸

بخش هشتم ………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۸- روند سیاستگذاری مسکن در ایران ……………………………………………………۲۹

بخش نهم ……………………………………………………………………………………۳۱

۱-۹- ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها) …………………………………………………۳۱

۱-۹-۱- شاخص های مسکن …………………………………………………………………۳۱

۱-۹-۱-۱- کیفیت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۱

۱-۹-۱-۲- قدمت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۲

۱-۹-۱-۳- نحوه تعریف واحدهای مسکونی ………………………………………………….۳۲

۱-۹-۱-۴- قیمت زمین و مسکن ……………………………………………………………..۳۳

۱-۹-۱-۵- خانوار در واحد مسکونی …………………………………………………………۳۴

۱-۹-۱-۶- نفر در اتاق ……………………………………………………………………….۳۴

۱-۹-۱-۷- اتاق در واحد مسکونی ……………………………………………………………۳۵

۱-۹-۱-۸- نفر در واحد مسکونی …………………………………………………………….۳۵

۱-۹-۲- خصوصیات جغرافیایی طبیعی کشور ………………………………………………..۳۷

بخش دهم …………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۱۰- اصول طراحی فضاهای شهری در ایران ……………………………………………..۳۹

۱-۱۰-۱- اصل پیوستگی فضایی ………………………………………………………………۳۹

۱-۱۰-۲- اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی ………………………………..۳۹

۱-۱۰-۳- اصل محصور کردن فضا یا محصوریت ……………………………………………۴۰

فصل دوم ………………………………………………………………………………………۴۱

عرصه ها و استاندارهای مسکونی ……………………………………………………………۴۲

۲-۱- عرصه ها در واحد مسکونی ……………………………………………………………۴۲

۲-۱-۱- عرصه خصوصی ……………………………………………………………………۴۲

۲-۱-۲- عرصه خانوادگی …………………………………………………………………….۴۲

۲-۱-۳- عرصه پذیرایی ………………………………………………………………………۴۲

۲-۱-۴- عرصه خدمات ………………………………………………………………………۴۲

۲-۱-۵- عرصه فضای باز …………………………………………………………………..۴۲

۲-۲- استانداردهای فضای مسکونی ………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۱- راهروها …………………………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۲- پله ها ……………………………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۳- آشپزخانه ……………………………………………………………………………۴۴

۲-۲-۴- غذاخوری …………………………………………………………………………..۴۴

۲-۲-۵- اتاق خواب ………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۶- حمام ……………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۷- سرویس بهداشتی(توالت) ……………………………………………………………۴۶

۲-۲-۸- انبار ………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۲-۹- پارکینگ ……………………………………………………………………………۴۶

فصل سوم …………………………………………………………………………………..۴۷

بررسی نمونه ……………………………………………………………………………….۴۸

۳-۱-نمونه داخلی(مجتمع مسکونی شن زار) ………………………………………………..۴۸

۳-۲- نمونه خارجی(مجتمع مسکونی روکو۱) ……………………………………………….۴۸

فصل چهارم دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی………………………………………………….۷۴

شناخت بستر طرح ……………………………………………………………………………۷۵

۴-۱- معرفی استان زنجان ……………………………………………………………………۷۵

۴-۲- ویژگی های فرهنگی-تاریخی شهر زنجان ……………………………………………..۷۷

۴-۲-۱- زبان وگویش مردم استان زنجان …………………………………………………….۷۷

۴-۲-۲- فلسفه وجودی شهر زنجان …………………………………………………………..۷۷

۴-۲-۳- وجه تسمیه شهر زنجان ……………………………………………………………..۷۸

۴-۲-۴- مکان های جغرافیایی شهر زنجان …………………………………………………..۷۸

۴-۳- ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان ……………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………….۷۹

۴-۳-۲- ویژگی های توپوگرافیک ……………………………………………………………۸۰

۴-۳-۳- تأثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان ………………………۸۱

۴-۳-۳-۱- نحوه استقرار ساختمان ها ………………………………………………………..۸۲

۴-۳-۳-۲- راستای معابر و گذرها …………………………………………………………..۸۲

۴-۳-۳-۳- اختلاف خیابن ها بر مسیل ها و خندق ها ………………………………………..۸۲

۴-۴- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی …………………………….۸۳

۴-۴-۱- ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………………………………۸۳

۴-۴-۱-۱- بارندگی ………………………………………………………………………….۸۳

۴-۴-۱-۲- درجه حرارت ……………………………………………………………………۸۴

۴-۴-۱-۳- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………۸۴

۴-۴-۱-۴- یخبندان ………………………………………………………………………….۸۴

۴-۴-۱-۵- باد ……………………………………………………………………………….۸۵

۴-۴-۱-۶- سرعت وزش باد …………………………………………………………………۸۵

۴-۴-۱-۷- ساعات آفتابی ……………………………………………………………………..۸۵

۴-۵- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم ……………………………………………..۸۶

۴-۵-۱- نمونه ای از ساختمان با طراحی بر اساس اقلیم ………………………………………۸۶

فصل پنجم …………………………………………………………………………………….۸۸

روند طراحی ………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۱- ایده های طراحی ……………………………………………………………………….۸۹

۵-۲- برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….۹۱

فصل ششم دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی……………………………………………………………۹۴

نقشه ها ……………………………………………………………………………………….۹۴

۶-۱- سایت پلان ……………………………………………………………………………..۹۶

۶-۲- پلان طبقه زیرزمین …………………………………………………………………….۹۷

۶-۳- پلان طبقه همکف ………………………………………………………………………۹۸

۶-۴- پلان طبقات اول-سوم-پنجم ……………………………………………………………..۹۹

۶-۵- پلان طبقات دوم-چهارم …………………………………………………………………۱۰۰

۶-۶- پلان طبقات ششم-هفتم …………………………………………………………………..۱۰۱

۶-۷- پلان طبقه هشتم …………………………………………………………………………۱۰۲

۶-۸- پلان طبقه نهم …………………………………………………………………………..۱۰۳

۶-۹- پلان اندازه گذاری ………………………………………………………………………۱۰۴

۶-۱۰- پلان اندازه گذاری …………………………………………………………………….۱۰۵

۶-۱۱- نمای شمالی …………………………………………………………………………..۱۰۶

۶-۱۲- نمای جنوبی …………………………………………………………………………..۱۰۷

۶-۱۳- نمای شرقی ……………………………………………………………………………۱۰۸

۶-۱۴- نمای غربی ……………………………………………………………………………۱۰۹

۶-۱۵- برش A-A …………………………………………………………………………….110

۶-۱۶- پلان آکس بندی ………………………………………………………………………..۱۱۱

۶-۱۷- پلان ستون گذاری ……………………………………………………………………..۱۱۲

۶-۱۸- پلان فنداسیون ………………………………………………………………………….۱۱۳

۶-۱۹- پلان تیرریزی ………………………………………………………………………….۱۱۴

۶-۲۰- پلان شیب بندی بام ……………………………………………………………………۱۱۵

۶-۲۱- دتایل(WALLSECTION) …………………………………………………………116

۶-۲۲- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۲۳- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۸

۶-۲۴- پلان بزرگ نمایی …………………………………………………………………….۱۱۹

۶-۲۵- جدول نازک کاری ……………………………………………………………………۱۲۰

منابع دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی………………………………………………………..۱۲۱

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله اماده مجتمع مسکونی | مطالعات اماده مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

10,900 تومان