قیمت برای شما:8,500 تومان


چکیده رساله خانه حیات مرکز توان بخشی :


آمارهای سازمان بهداشت جهاني حاکی از آنست که حدود 25 در صد از جمعیت جهان از ابتلا به نوعی معلولیت رنج
میبر ند . با در نظر گرفتن این رقم قابل توجه، در سالهاي اخیر در اكثر کشورها طراحهان فضاي شهري و ساختمان هاي عمومي و آموزشي، بر اساس نیاز مبرم جامعه اقدام به طراحي فضاهایي نموده ا ند كه عملا استفاده از آن ها براي معلولین راحت تر و موجب گردیده تا فعالیت روزمره این قشر از جامعه در محیط هاي شهري و ساختمان هاي عمومي امكان پذیر گردد . اقدام به جمع آوری اطلاعات جدید، اولین قدم در طراحی مراکز توانبخشی محسوب می شود. همزمان با آن، گونه های متفاوت معلولیت ها برر سی و تعیین شدند.

فهرست


دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی با فرمت پی دی اف | pdf


دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی  + تصاویر طرح و نقشه های ان + سربرگ و برگه های تشکر | pdf
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………. ۲
مقدمه……………………………………. ۹
فصل اول………………………………….. ۴
استان گیلان……………………………….. ۴
طبیعت گیلان……………………………….. ۴
تاریخچه کیاشهر……………………………. ۶
جمعیت……………………………………. ۶
جغرافیا………………………………….. ۷
مسیرهای ورودی به شهر…………………… .. … ۷
مکان زیارتی……………………. . … . …….. ۸
مکانهای تفریحی……………………. . ….. . … ۸
ویژگی های اقلیمی استان………………….. .. .. ۹
ویژگی های دمایی استان………………… .. …… ۹
ویژگی های رطوبتی استان……………………. ۱۰
بارندگی در استان…………………………. ۱۱
بادهای محلی در استان……………………… ۱۵
بادمنجیل………………………………… ۱۵
گرم باد یا گرمش………………………….. ۱۶
گیلوا…………………………………… ۱۷
سرتوک…………………………………… ۱۷
باد خزری………………………………… ۲۱
دشت وا………………………………….. ۲۱
کنار وا)کنارگیلوا(……………………….. ۲۱
سیاه وا…………………………………. ۲۱
فصل دوم…………………………………. ۱۸
II
تعریف د رمان تسکینی……………………….. ۱۸
توانبخشی… ………………… …………………….. ۲۰
اصول توانبخشی…………….. ………. ………… ۲۰
شاخه های توانبخشی……………………. …. …. ۲۱
کاردرمانی……………………. ………………. …. ۲۱
شنوایی شناسی………………… …………… …….. ۲۲
موسیقی درمانی…………………… …………. ….. ۲۲
پیشینه موسیقی درمانی در تاریخ ایران………… ۲۴
اهداف درمانی پژوهش های موسیقایی………….. . . ۲۷
کاربرد موسیقی در توانبخشی…………………. ۲۹
تکنیک ها و روشهای موسیقی درمانی……………. ۳۰
همکاری فعال در فعالیتهای موسیقای…………… ۳۰
موسیقی و رشد……….. …………. ……………… ۳۱
موسیقی و محرک…………. ………. ……………. ۳۱
موسیقی و بازخورد زیستی……………………. ۳۱
موسیقی و فعالیتهای گروهی…………………. ۳۱٫٫
آب درمانی ………………….. ……………… …… ۳۲
مزایای آب درمانی……………………….. ۳۳…
موارد کاربرد آب درمانی……………………. ۳۳
انواع و اقسام آب درمانی…………………… ۳۶
خواص فیزیولوژی……………….. …….. ……… ۳۷
انواع مختلف درمان در آب…………………… ۳۸ قواعد کلی برای آب درمانی …………………. ۳۹
طبقه بندی آب از نظر درجه حرارت…………….. ۴۰
ممنوعیت استفاده از آب درمانی ……………… ۴۱
فصل سوم…………………. ………………….. ……. ۴۲

دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی

ضوابط و استاندارها……………………….. ۴۲
مواردی که درطراحی برای افرادی که مشکل حرکتی
دارند بایددرنظرگرفته شود………………….. ۴۲
تابلهو اطلاعهاتو تابلهو راهنمها…………….. ۴۲
محل پارکینگاتومبیلها…………………. .. …. ۴۴
ورودیهه ساختمهانهها………………………. ۴۴
درهها……….. ………………………. ……………… ۴۵
باز و بستهه کننهده ههایاتوماتیهکدرهها………. ۴۵
باز و بسته کهردندرههابدوناتهوماتیه…………. ۴۵
انهدازه در………………. ……………. ………. ۴۶
پلهه هها………………. ………………… ………. ۴۶
سطحشیبهدار………….. …………….. …………… ۴۷
راهرو……………. ………………………. …………. ۴۸
اتهاق خهواب ………………. ………….. ………. ۴۹
توالهت…………….. …………………….. ………… ۵۰
لوله شستشو ……………………. ……………. …. ۵۱
اتاقتعویهضلبهاس رختکهن……………………. ۵۲
حمهام ………………….. ……………………… …… ۵۳
کلیهدهاوکنتهرلههایالکتهریکهی………………. ۵۳
شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و
توانبخشی ……………… ………………. ……….. ۵۵
شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز شبانه روزی
درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن…….. .. … ۵۵
نیروی انسانی عمومی مرکز…………………… ۵۵
شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی………………. ۵۶
مشخصات ساختمان مراکزدرمان و توانبخشی شبانه روزی
بیماران روانی مزمن……………………….. ۵۸
IV
مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی
شبانه روزی با ظرفیت ۰۵ نفر……………. .. …. ۵۸
شرایط عمومی ساختمان مراکزدرمان وتوانبخشی شبانه
روزی ………………. ……………………….. ………. ۵۹
وسایل و تجهیزات ………………….. ….. …… ۶۲
وسایل اداری…………………….. …………… … ۶۲
وسایل سالن کاردرمانی……………….. .. …… ۶۲
وسایل کاردرمانی ………………….. ….. …… ۶۲
خدمات مراکز شبانه روزی……………………. ۶۳
توانبخشی پزشکی ………………… ….. …….. ۶۳
توانبخشی حرفه ای…………………….. …. … ۶۳
توانبخشی روانی اجتماعی…………….. .. ……. ۶۳
توانبخشی آموزشی……………………. …… …. ۶۳
شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز روزانه درمان و
توانبخشی بیماران روانی مزمن…………… .. …. ۶۳
نیروی انسانی مراکز روزانه با ظرفیت ۰۵ نفر…… ۶۳
نیروی انسانی عمومی مرکز ………………….. ۶۳
شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی………………. ۶۴
مشخصات ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی روزانه…. ۶۴
مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی
روزانه با ظرفیت ۰۵ نفر……. .. …………….. ۶۵

دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی

وسایل و تجهیزات……………………. …… …. ۶۵
وسایل اداری…………………….. …………… … ۶۶
وسایل هر سالن کاردرمانی…………………… ۶۶
خدمات مراکز روزانه……………………….. ۶۶
شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز پیگیری درمان و
توانبخشی بیماران در منزل…………….. .. ….. ۶۶
V
نیروی انسانی مراکز پیگیری درمان و توانبخشی
بیماران در منزل با ظرفیت ۰۵ نفر………. …… … ۶۶
نیروی انسانی عمومی مرکز……………….. .. … ۶۶
مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز پیگیری درمان و
توانبخشی بیماران در منزل با ظرفیت ۰۵ نفر……. ۶۹
وسایل و تجهیزات ….. ……………………….. ۷۰
شرایط وضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی
مبتلایان به اختلالات نافذ رشد………………… ۷۲
نیروی انسانی مراکز درمان و توانبخشی مبتلایان به
اختلالات نافذ رشد با ظرفیت ۰۵ نفر ………. … …. ۷۲
نیروی انسانی عمومی مرکز ………………….. ۷۲
شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی………………. ۷۴
خدمات در مرکز…………………… …….. ….. ۷۴
سرپرست تیم درمان……………………….. ۷۴…
کار درمانگر و گفتار درمانگر……………….. ۷۴
مشخصات ساختمان مراکز درمان و توانبخشی مبتلایان به
اختلالات نافذ رشد…………………….. …… … ۷۶
مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان و توانبخشی
مبتلایان به اختلالات نافذ رشد با ظرفیت ۰۵ نفر….. ۷۶
وسایل و تجهیزات ……………….. ….. ……… ۷۷
خدمات مراکز درمان و توانبخشی مبتلایان به اختلالات
نافذ رشد…………….. ………………………………… …. ۸۰
توانبخشی روانی اجتماعی……………… . …… ۸۱
توانبخشی آموزشی………………….. … …… ۸۲…
توانبخشی پزشکی…………………….. …….. … ۸۲
خدمات در مرکز………………….. ………. …… ۸۲
خدمات در منزل و مرکز………………….. … .. ۸۳
VI
شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس کارگاه های حمایت شده
تولیدی…………………… …………………….. ….. ۸۵
نیروی انسانی کارگاه های حمایت شده تولیدی با
ظرفیت ۰۵ نفر …………………. ………… ……. ۸۵
نیروی انسانی عمومی……………………….. ۸۶
شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی………………. ۸۷
مشخصات ساختمان کارگاه های حمایت شده تولیدی….. ۸۸
مشخصات فیزیکی کارگاه های حمایت شده تولیدی با
ظرفیت ۰۵ نفر……………………. …………. …. ۸۸
شرایط عمومی ساختمان کارگاه های حمایت شده تولیدی ۹۰
وسایل و تجهیزات ………………….. ….. …… ۹۰
خدمات کارگاه های حمایت شده تولیدی……. …………. . ۹۰
فصل چهارم……………………………….. ۹۲
بررسی نمونه ها……………………………. ۳۱
موسسه خیریه کهریزک ۳۱……………………….
مرکزتوانبخشی اگانک ……………………… ۲۲۲
فصل پنجم……………………………….. ۲۲۰
دلایل انتخاب موضوع پروژه………………….. ۲۲۰
جنبه نوآوری طرح…………………………. ۲۲۰
مشخصات فیزیکی سایت………………………. ۲۲۰
فصل ششم………….. …………………… ۲۲۱
نتایج حاصل از این پروژه………………….. ۲۲۱
فصل هفتم……………………………….. ۲۱۵
ضمایم و نقشه های معماری………………….. ۲۱۵
منابع………………………………….. ۲۱۱

چکیده دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی :

آمارهای سازمان بهداشت جهانی حاکی از آنست که حدود ۲۵ در صد از جمع یت ج هان از ا بتلا به نوعی معلول یت ر نج
میبر ند . با در ن ظر گرفتن ا ین ر قم قا بل تو جه، در سهالهای اخیهر در اکشهر کشهورها طراحهان فضهای شههری و
ساختمان های ع مومی و آموز شی، برا ساس ن یاز م برم جام عه ا قدام به طرا حی ف ضاهایی ن موده ا ند که ع ملا ا ستفاده از آن ها برای معلولین راحت تر و موجب گردیده تا فعالیت روزمره این قشر از جامعه در محیط های شهری و ساختمان های عمومی امکان پذیر گردد . ا قدام به ج مع آوری اطلا عات جد ید، او لین قدم در طرا حی مرا کز توانبخ شی مح سوب می شود. همز مان با آن، گو نه های مت فاوت معلول یت هابرر سی و تع یین شدند.

دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی

این بخش از منابع مکتوب و راهنمایی متخصصین انجام پذیرفته است . تع یین کردن خصو صیات ز مین مط لوب برای مرکزتوانبخ شی و ا قدام برای مکانیابی آن به گونه ای که راب طه صحیحی با شهر برقرار کرده و نیاز درونی آن به خوبی تأمین گردد، گام بعدی بوده است. زمین پیشنهادی طرح به عنوان یکی از گزی نه یا بدیل مناسب جهت انتخاب برگزیده شد. مطالعات طرا حی شهری و خ طوط ک لی طرا حی مع ماری همز مان ان جام گر فت. با ح صول اطلا عات لازم در زمی نه اقا مت بی ماران در این مکان، تبدیل به خطوط معماری نیز امکان پذیر گشت .

متعاق باً نیاز های اختصا صی و ع مومی مرا کز توانبخ شی به برنا مه ریزی فیزی کی و تع یین ف ضاهای مورد ن یاز برای طرا حی من جر گ شته و در مرا حل  ب عدی طرا حی در ارت باط مستقیم و مستمر با تخصص های ذیربط انجام پذیرفت

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

138 صفحه

تعداد فایل ها

2 عدد

حجم کل فایل

2.6 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word, پی دی اف PDF

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله خانه حیات مرکز توان بخشی | مطالعات خانه حیات مرکز توان بخشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test