دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت | دانلود رساله باغ کودک

34,900 تومان


چکیده رساله باغ کودک


از مهمترین نیازهای هر جامعه شکل گیری شخصیت درونی وبیرونی افرادی است که خلاقانه بیاندیشند و به جای استفاده از دستاورد های دیگران خود مولد دانش وفناوری باشند. امروزه با پیشرفت روز افزون جوامع، بررسی و شناخت نیازهای دوران کودکی و روانشناسی رشد کودک در خلق آینده سازنده خود و جامعه امری لازم و ضروری می نماید. کودکی زمان آغاز تأثیر پذیری از پیرامون وبستر خلاقیت است. و کودک قبل از هر چیز برای ارضای عاطفی و احساس پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی خود نیازمند محیط مناسب است تا برای تعامل با محیط و کسب خلاقیت، در حین بازی، به تجربه مستقیم، مشاهده و تفکر بپردازد.

توضیحات


دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت | دانلود رساله باغ کودک


دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت + منابع فارسی و انگلیسی + برگه های تشکر، تعهد و سربرگ + تصاویر روند طراحی پروژه + تحلیل سایت + 265 صفحه

فهرست مطالب

عناوین شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه و بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اهمیت و ضرورت انجام …………………………………………………………………………………………………………..5

3-3 مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………..6

4-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………………..8

5-5 اهداف مشخص………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-1 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..8

8-1 فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

9-1 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

1-9-1 شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء ………………………………………..9

2-9-1 شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار ……………………………………………………………………….9

10-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : ادبیات و مستندات

بخش اول

2-1 کودک

2-1-1 تعریف کودک……………………………………………………………………………………………….13

2-1-2 رشد کودک……………………………………………………………………………………………………14

2-1-3 روانشناسی رشد کودک……………………………………………………………………………………………. 14

2-1-4 دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد………………………………………………………………………15

2-1-4-1 نظریه رفتارگرایی اسکینر……………………………………………………………………………………………16

2-1-4-2 نظریه روانی – اجتماعی اریکسون ………………………………………………………………………….16

2-1-4-3 نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا…………………………………………………………………….16

2-1-4-4 نظریه رشد شناختی پیاژه……………………………………………………………………………………………17

2-1-4-4-1 رشد از نظر پیاژه ……………………………………………………………………………………………17

2-1-4-4-2 مراحل رشد شناختی پیاژه……………………………………………………………………………………19

2-1-4-4-2-1 مرحله حسی- حرکتی……………………………………………………………………………………19

2-1-4-4-2-2 مرحله پیش عملکردی ……………………………………………………………………………………..20

2-1-4-4-2-3 مرحله عملکردهای عینی …………………………………………………………………………………20

2-1-4-4-2-4 مرحله عملکردهای صوری (قیاسی) …………………………………………………………….20

2-1-4-4-3 خصوصیات رشد جسمی و روانی……………………………………………………………………21

2-1-4-4-4 اندیشه‌های اساسی پیاژه…………………………………………………………………………………..22

2-1-4-4-4-1 هوش………………………………………………………………………………………………..23

2-1-4-4-4-2 طرحواره…………………………………………………………………………………………….23

2-1-4-4-4-3 محتوا……………………………………………………………………………………………….24

2-1-4-4-4-4 ساختارشناختی (ساخت شناختی) ……………………………………………………………………..24

2-1-4-4-4-5 جذب (درون‌سازی) ………………………………………………………………………………………..24

2-1-4-4-4-6 انطباق (برون‌سازی) ………………………………………………………………………………………25

2-1-4-4-4-7 رشد شناختی……………………………………………………………………………………………25

2-1-4-4-4-8 تعادل‌یابی……………………………………………………………………………………………25

2-1-4-4-5 کاربردهای آموزشی نظریه پیاژه…………………………………………………………………………………….25

2-1-4-4-6 نظریه پیاژه در مورد آموزش و پرورش…………………………………………………………………..26

2-1-5-1 تعریف محیط و تاثیر آن بر کودک……………………………………………………………………………26

2-1-5-2 علوم رفتاری و روان شناسی محیطی برای کودکان ……………………………………………………..27

2-1-5-3 محیط های مناسب برای کودکان………………………………………………………………………… 28

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت

2-1-5-4 گرافیک محیطی ویژه کودکان …………………………………………………………………………………29

2-1-6 فضا وکودک……………………………………………………………………………………………………30

2-1-6-1 دریافت حسی کودک از فضا …………………………………………………………………………………31

2-1-6-2 دریافت حسی و هوشی فضای معماری…………………………………………………………………..33

2-1-6-3 کودک و فضای ساخته شده……………………………………………………………………………..35

2-1-6-4 نیاز به تملک فضا……………………………………………………………………………………………36

2-1-6-5 طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان…………………………………………….36

2-1-6-6 تصور کودک از هندسه و اشکال ……………………………………………………………………….37

2-1-6-7 معیارهای کیفیت فضائی……………………………………………………………………………………………38

2-1-6-7-1 دریافت مفهوم ترتیب……………………………………………………………………………………………38

2-1-6-7-2 دریافت مفهوم از روی هم گذاشتن ……………………………………………………………….39

2-1-6-7-3 خود مرکزگرایی فضایی…………………………………………………………………………………..39

2-1-6-7-4 درک مفهوم طول ……………………………………………………………………………………………39

2-1-6-7-5 درک مفهوم زمان، فاصله، سرعت…………………………………………………………………….39

2-1-6-7-6 زمان و مکان ……………………………………………………………………………………………40

2-1-6-7-7 زمان و عمل ……………………………………………………………………………………………40

2-1-6-7-8 زمان، توالی و تداوم……………………………………………………………………………………………40

2-1-6-7-9 حرکت و سروصدا ……………………………………………………………………………………………41

2-1-7 کودک و معماری …………………………………………………………………………………………….41

2-1-8 کودک و رنگ ها………………………………………………………………………………………………43

2-1-8-1 دریافت رنگ ها ……………………………………………………………………………………………43

2-1-8-2 کودک و روانشناسی رنگ ها………………………………………………………………………………………….. 44

2-1-9 کودک و طبیعت……………………………………………………………………………………………..46

2-1-9-1 پیوند با طبیعت…………………………………………………………………………………………….47

2-1-9-2 عناصر محیطی وپارک کودک……………………………………………………………………………….48

2-1-9-3 عناصر طبیعی……………………………………………………………………………………………..49

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت بخش دوم

2-2 باغ ایرانی ………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-1 تاریخچه باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………. 50

2-2-2 عناصر باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….51

2-2-2-1 زمین………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-2-2 آب………………………………………………………………………………………………………….51

2-2-2-3 درختان و گیاهان…………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-2-4 معماری در باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-5 هندسه ……………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-6 ساختار هندسی باغ ایرانی………………………………………………………………………………..54

2-2-3 پیوند با تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی…………………………………………………………………….54

بخش سوم

2-3 خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-1 تعریف خلاقیت ……………………………………………………………………………………………..55

2-3-2 مفهوم خلاقیت ………………………………………………………………………………………………56

2-3-3 اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی ………………………………………………………………………….57

2-3-4 خلاقیت چیست؟ ……………………………………………………………………………………………57

2-3-5 چه چیز خلاقیت نیست؟ ……………………………………………………………………………………………58

2-3-6 خلاقیت و هوش و فراست……………………………………………………………………………………………58

2-3-7 نشانه های خلاقیت ……………………………………………………………………………………………59

2-3-8 اهمیت خلاقیت……………………………………………………………………………………………….61

2-3-9 تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………………62

2-3-10 سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان …………………………………………………………………….63

2-3-10-1 5 سالگی، اوج تفکر خلاق ………………………………………………………………………………..64

2-3-11 عوامل مؤثر برخلاقیت ……………………………………………………………………………………………65

2-3-11-1 عوامل بیرونی و محیط کالبدی…………………………………………………………………………………..65

2-3-11-1-1 عوامل طبیعی محیط…………………………………………………………………………………………….66

2-3-11-1-2 شکل و وسعت فضاها……………………………………………………………………………….66

2-3-11-1-3 تزیینات ………………………………………………………………………………………………66

2-3-11-1-4 ویژگیهای کیفی فضاهای خلاقیت کودکان………………………………………………………..66

2-3-11-2 عوامل درونی و شخصیتی …………………………………………………………………………………..67

2-3-12 ابزارهای پرورش خلاقیت…………………………………………………………………………………………….68

2-3-12-2-1 تخیل………………………………………………………………………………………………….69

2-3-12-2-1-1 اشکال مختلف تخیل……………………………………………………………………………….71

2-3-12-2-1-2 جان دارپنداری ……………………………………………………………………………………………72

2-3-12-2-1-3 بازی نمایشی ……………………………………………………………………………………………..73

2-3-12-2-1-4 همبازی‌های تخیلی …………………………………………………………………………………….73

2-3-12-2-1-5 اصل ارتقا دهنده خیالپردازی……………………………………………………………………74

2-3-12-2-2 کنجکاوی……………………………………………………………………………………………..74

2-3-12-2-2-1 اصول ارتقاء دهنده کنجکاوی…………………………………………………………………..75

2-3-12-2-3 بازی…………………………………………………………………………………………………..76

2-3-12-2-3-1 بازی آزاد…………………………………………………………………………………………..76

2-3-12-2-3-2 بازی تخیلی……………………………………………………………………………………………77

2-3-12-2-3-3 بازی‌های سازنده ……………………………………………………………………………………………78

2-3-12-2-3-4 انواع زمین های بازی…………………………………………………………………………………..78

2-3-12-2-3-4-1 طبیعت و بازی کودکان………………………………………………………………………….78

2-3-12-2-3-4-2 زمین بازی سنتی………………………………………………………………………………79

2-3-12-2-3-4-3 زمین بازی معاصر……………………………………………………………………………79

2-3-12-2-3-4-4 زمین بازی خلاق و ماجراجوئی………………………………………………………………….79

2-3-12-2-3-4-5 بازی در خیابان……………………………………………………………………………………..80

2-3-12-2-3-5 اصول ارتقا دهنده بازی- مشارکت………………………………………………………………..80

2-3-13 انواع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………81

2-3-13-1 خلاقیت تجسمی ……………………………………………………………………………………………81

2-3-13-2 خلاقیت کلامی ……………………………………………………………………………………………82

2-3-13-3 خلاقیت موسیقیایی……………………………………………………………………………………………82

2-3-13-4 خلاقیت حرکتی ……………………………………………………………………………………………82

2-3-13-5 خلاقیت مکانیکی ……………………………………………………………………………………………83

2-3-13-6 خلاقیت در برابر سازگاری…………………………………………………………………………….83

2-3-14 شناسایی خلاقیت ……………………………………………………………………………………………85

2-3-15 انگیزه دادن به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………85

2-3-16 تحریک و رشد خلاقیت ……………………………………………………………………………………………89

2-3-16-1 رشد بیان خلاق ازطریق فعالیتهای هنری…………………………………………………………………90

2-3-16-2 رشد حرکات خلاق……………………………………………………………………………………………90

2-3-16-3 رشد تفکر خلاق……………………………………………………………………………………………91

2-3-16-4 رشد حساسیت نسبت به رنگها و زیباییها در طبیعت……………………………………………….92

2-3-17 تکنیک های خلاقیت در طراحی فضا …………………………………………………………………….92

2-4 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………94

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت فصل سوم : ادبیات و مستندات

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………99

3-2 بررسی نمونه­های فضای کودک……………………………………………………………………………………………100

3-2-1 نمونه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………100

…………………………………………………………………..100 VELEZ-RUBIO 3-2-1-1 کودکستان 8 واحدی

106….……..Paschalis and crèche Jonas 3-2-1-2 دبستان ابتدائی و مرکز مراقبت روزانه کودک 110…………..BaiTang One Kindergarten Project / CPG Advisory3-2-1-3 مهدکودک

114…………………………..Sculptural Playground Annabau 3-2-1-4 زمین بازی تندیس گونه

3-2-2 نمونه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………..117

3-2-2-1 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان……………………………………………117

3-3 بررسی نمونه­ باغ ایراتی………………………………………………………………………………………………………..123

3-3-1 باغ ارم شیراز……………………………………………………………………………………………………………………123

3-4 بررسی نمونه­ باغ سر پوشیده………………………………………………………………………………………………….129

3-4-1 نمونه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….129

3-4-1-1 باغ گیاهشناسی دانشکده کشاورزی…………………………………………………………………………131

3-4-2 نمونه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………..131

3-4-2-1 پروژه باغ های عدن ………………………………………………………………………………………131

3-4-2-2 مجموعه ورزشگاه المپیک مونیخ Olympiastadion München……………………………….134

3-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….140

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت فصل چهارم: آشنایی با استانداردها و ضوابط (برنامه فیزیکی)

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..144

4-2 اصول مکانیابی فضاهای کودک………………………………………………………………………………….145

4-2-1 ظرفیت و سازگاری……………………………………………………………………………………………146

4-2-2 کاربری های سازگار و ناسازگار……………………………………………………………………………………146

4-2-3 مطلوبیت……………………………………………………………………………………………………….146

4-2-4 شرایط محیطی …………………………………………………………………………………………….145

4-3 چگونگی دستیابی یه فضاهای کودک ………………………………………………………………………….146

4-3-1 همجواری ها…………………………………………………………………………………………………………………..146

4-3-2 نیاز مناطق……………………………………………………………………………………………………..147

4-4 مراکز پیش دبستانی (مهدکودک) ……………………………………………………………………………………………148

4-4-1 فضاهای فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………..149

4-4-1-1 ورودی اصلی……………………………………………………………………………………………………………..150

4-4-1-2 بخش شیرخواران………………………………………………………………………………………………………..150

4-4-1-3 بخش نوپا (نوباوه) ……………………………………………………………………………………………………..151

4-4-1-3 -1 بخش نوباوه 1………………………………………………………………………………………………………. 151

4-4-1-3 -2 بخش نوباوه 2……………………………………………………………………………………………………….. 151

4-4-1-4 بخش کودکستان………………………………………………………………………………………………………… 151

4-4-1-5 بخش آمادگی………………………………………………………………………………………………………………152

4-4-1-6 سالن غذاخوری…………………………………………………………………………………………………………. 152

4-4-1-7 سالن فوق برنامه……………………………………………………………………………………………. 152

4-4-1-8 فضاهای تاسیساتی……………………………………………………………………………………………. 152

4-4-1-9 فضاهای خدماتی……………………………………………………………………………………………. 152

4-4-2 فضای باز (محوطه) ………………………………………………………………………………………………………..153

4-4 کانون پرورش فکری……………………………………………………………………………………………154

4-4-1 ظرفیت کلاس………………………………………………………………………………………………………………….154

4-4-2 درجه بندی کانون ها………………………………………………………………………………………………………….155

4-4-3 تعریف دانش آموز عضو کانون………………………………………………………………………………….. 155

ها……………………………………………………………………………………. 155 کانون تربیتی فرهنگی برنامه های 4-4-4

4-4-5 سرانه ها و برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………………… 159

4-5 اطلاعات مربوط به اندازه های بدن کودکان ………………………………………………………………………….161

4-6 مشخصات تجهیزات …………………………………………………………………………………………….165

ضوابط فضاها……………………………………………………………………………………………………………………..167 4-7

4-7-1 کف ساختمان …………………………………………………………………………………………….. .167

4-7-2 دیوار ساختمان ……………………………………………………………………………………………. 168

4-7-3 سقف ساختمان ……………………………………………………………………………………………169

4-7-4 در و پنجره ها ……………………………………………………………………………………………169

4-7-5 پله…………………………………………………………………………………………………………… 169

4-7-6 توالت ودستشوئی …………………………………………………………………………………………… 169

4-7-7 تجهیزات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………170

4-7-8 وسایل بازی……………………………………………………………………………………………………………………171

4-8 نکات ایمنی مربوط به کودکان……………………………………………………………………………………………….175

4- 9 برنامه ریزی فیزیکی طرح…………………………………………………………………………………………………….176

4-9-1 انتخاب نمونه آماری طرح…………………………………………………………………………………………………176

4-9-2 نتیجه گیری: جداول جمع بندی مساحت های مورد نیاز مجموعه………………………………………….177

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت فصل پنجم: بررسی و شناخت بستر طرح

5-1 بررسی و شناخت و تحلیل استان زنجان……………………………………………………………………………183

5-1-1 ویژگیهای جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………183

5-1-2 ویژگیهای فرهنگی ……………………………………………………………………………………………183

5-1-2-1 خصوصیات مردمی………………………………………………………………………………………………………183

5-1-2-2 زبان……………………………………………………………………………………………………….184

5-1-3 ویژگی‌های تاریخی……………………………………………………………………………………………184

5-1-3-1 سیر تاریخی شهر……………………………………………………………………………………………184

5-1-3-2 سبک معماری شهر……………………………………………………………………………………………187

5-1-4 ویژگیهای اقلیمی …………………………………………………………………………………………… 187

5-1-4-1 بارندگی و باد…………………………………………………………………………………………… 187

5-1-4-2 درجه حرارت……………………………………………………………………………………………188

5-1-5 تاثیر اقلیم بر ساختمان………………………………………………………………………………………….189

5-1-5-1 آفتاب………………………………………………………………………………………………………189

5-1-5-1-1 تابش آفتاب بر انواع دیوار……………………………………………………………………………….191

5-1-5-1-2 تابش آفتاب بر انواع بام……………………………………………………………………………………192

5-1-5-2 تأثیر رنگ بر جذب انرژی خورشید……………………………………………………………………………. 192

5-1-5-3 باد………………………………………………………………………………………………………… 192

5-1-5-3-1 قیف باد………………………………………………………………………………………………..193

5-1-5-3-2 سد کردن مسیر بادو باد شکن……………………………………………………………………………………193

5-1-5-4 تهویه …………………………………………………………………………………………………….194

5-1-5-5 فرم ساختمان مناطق سرد……………………………………………………………………………………………195

5-1-5-6 اندازه پنجره ها و سایه بان……………………………………………………………………………………197

5-1-5-7 انتخاب مصالح و رنگ سطوح خارجی……………………………………………………………….. 197

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….198

دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت فصل ششم: روند طراحی و مدارک مرتبط با طرح نهایی

6-1 تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………….202

6-1-1 موقعیت قرارگیری سایت…………………………………………………………………………………………………..203

6-1-2 همجواری های سایت………………………………………………………………………………………………………205

6-1-3 مسیر دسترسی ……………………………………………………………………………………………..206

6-1-3-1 دسترسی پیاده……………………………………………………………………………………………………………..207

6-1-3-2 دسترسی سواره……………………………………………………………………………………………………………207

6-1-4 دید ومنظر سایت……………………………………………………………………………………………………………..208

6-1-5 جهت باد ……………………………………………………………………………………………………………………….210

6-1-6 شدت نور………………………………………………………………………………….. ………………………………….212

6-1-7 بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین………………………………………………………………………………………..213

6-2 روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………..213

6-2-1 شکل گیری خطوط سایت…………………………………………………………………………………………214

6-2-2 ایده طراحی……………………………………………………………………………………………………………..216

6-2-3 طراحی پلان…………………………………………………………………………………………………………………….219

6-2-4 لکه گذاری فضاها…………………………………………………………………………………………………………….220

6-2-4 طراحی حجم………………………………………………………………………………………………………….222

6-3 انتخاب سیستم سازه ای………………………………………………………………………………………………………….

6-3-1 سازه دیوارها ………………………………………………………………………………………………………….

6-3-1 سازه سقف ………………………………………………………………………………………………………….

6-3-1 سازه پوشش باغ………………………………………………………………………………………………………….

6-4 دلایل شکل گیری فضاها ……………………………………………………………………………………………231

6-4- مدارک مرتبط به طرح نهایی

سایت پلان……………………………………………………………………………………………………….

دتایل محوطه……………………………………………………………………………………………………

پلان طبقات………………………………………………………………………………………………………

برش 1……………………………………………………………………………………………………………

برش 2……………………………………………………………………………………………………………

نمای شمالی………………………………………………………………………………………………………

نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………………

تصاویر سه بعدی مجموعه …………………………………………………………………………………….

کتابنامه

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………

فهرست سایت های اینترنتی ……………………………………دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

265 صفحه

تعداد فایل ها

3 عدد

حجم کل فایل

118 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله باغ کودک با رویکرد ایجاد خلاقیت | دانلود رساله باغ کودک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده