قیمت برای شما:15,900 تومان


چکیده رساله پارك انرژي


پاركهاي شهري به عنوان فصل مشترك ارتباط انسان و طبیعت، مهمترین و تأثیرگذارترین زیرساخت طبیعی در ساختار شهرها محسوب میشوند. متأسفانه تحولات صنعتی در قرن هیجدهم و نوزدهم، به تسلط بیشتر بشر بر طبیعت و محیط زیست انجامید که این امر موجب بیگانه شدن انسان با طبیعت اطراف خود گردید و اثرات سوء زیست محیطیاي را نیز به همراه داشت. لذا در اواخر قرن بیستم، برنامه ریزي در جهت احیاي رابطه انسان و طبیعت مورد توجه طراحان واقع شد.

که با پیدایش الگوي طراحی شهري پایدار، ارتباط انسان و طبیعت در بستر جامعه هویتی اجتماعی به خود گرفت و مفاهیم تازهاي همچون پارکهاي علمی، تکنولوژي، زیستی و…

فهرست


دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت


دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت + سربرگ فارسی و انگلیسی + منابع + برگه های تشکر +  با فرمت pdf

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
فصل اول: طرح مسئله و روش پژوهش
-۱-۱ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۲-۱ سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۵
-۳-۱ فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
-۴-۱ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۶
-۵-۱ کاربردهای احتمالی نتایج حاصل از این پژوه…………………………………………………………………… ۷
-۶-۱ استفاده کنندگان از نتایج این پایان نامه…………………………………………………………………………… ۸
-۷-۱ ویژگیهای نوآورانه این پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۸
-۸-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل دوم: بررسی رابطه انسان، طبیعت و معماری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
-۱-۲ سیر تحول مفهوم طبیعت…………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱- – طبیعت در معنای جهان قابل ادراک………………………………………………………………………………….. ۱۱ ۲
۲-۱- – طبیعت در معنای ذات………………………………………………………………………………………………… ۱۲ ۲
۳-۱- – طبیعت در معنای سرمنشأ…………………………………………………………………………………………….. ۱۳ ۲
-۲-۲ سیر تحول رابطه انسان و طبیعت………………………………………………………………………………… ۱۴
-۳-۲ رابطه طبیعت و معماری……………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۴-۲ برخورد انسان، طبیعت معماری در عصر حاضر……………………………………………………………… ۱۸
– ۵-۲ توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
-۶-۲ دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار……………………………………………………………………… ۲۳
-۷-۲ معماری همزیست با طبیعت ……………………………………………………………………………………… ۲۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

فصل دوم: بررسی پارک های شهری با توجه به نوع نگاه آنها به طبیعت
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
-۱-۳ سیر تحول پارکهای شهری……………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۱- – مفهوم پارک در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………….. ۳۳ ۳
۲-۱- – مفهوم پارک شهری در قرن بیستم ……………………………………………………………………………. ۳۳ ۳
۳-۱- – مفهوم پارک در منظر شهری معاصر…………………………………………………………………………… ۳۴ ۳
-۲-۳ پارکهای علمی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۱-۲- – تاریخچه پارکهای علمی ……………………………………………………………………………………….. ۳۶ ۳
۲-۲- -انواع پارکهای علمی …………………………………………………………………………………………….. ۴۴ ۳
۳-۲- – ضرورت پیدایش پارکهای علمی ………………………………………………………………………………. ۴۵ ۳
۴-۲- – سرویسهای ممتازی پارکها وشهرکهای علمی و فناوری …………………………………………………. ۴۷ ۳
۵-۲- – اجزای پارکهای فناوری ………………………………………………………………………………………… ۴۷ ۳
۶-۲- – انواع پارکهای علمی _ فناوری (تکنوپل) ……………………………………………………………………. ۴۹ ۳
۷-۲- – بررسی مقایسه ای پارکهای علمی _ فناوری ………………………………………………………………….. ۵۱ ۳
۸-۲- – نمونه موردی پارک علم و فناوری …………………………………………………………………………….. ۵۳ ۳
-۳-۳ معماری اکوپارکها……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۱-۳- – پیشینه اکو پارک…………………………………………………………………………………………………. ۵۷ ۳
۲-۳- – مفهوم اکوپارک …………………………………………………………………………………………………. ۵۷ ۳
۳-۳- – نمونه موردی اکوپارک …………………………………………………………………………………………. ۵۹ ۳
-۴-۳ پارک انرژی………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۱-۴- -مفهوم پارک انرژی……………………………………………………………………………………………….. ۶۴ ۳
۲-۴- – طبقه بندی پارک انرژی…………………………………………………………………………………………. ۶۶ ۳
۳-۴- – اهداف پارک انرژی …………………………………………………………………………………………….. ۶۸ ۳
۴-۴- – بررسی اجمالی در چگونگی شکل گیری برنامه فیزیکی و عناصر پارک انرژی………………………………. ۶۹ ۳
۵-۴- – نمونه موردی پارک انرژی ……………………………………………………………………………………… ۷۱ ۳
۶-۴- – لزوم توجه به تأسیس پارک انرژی در ایران …………………………………………………………………… ۷۵ ۳

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
فصل چهارم: مبانی طراحی پارک
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
-۱-۴ اصول و مبانی نظری معماری پارک……………………………………………………………………………. ۷۷
۱-۱- – مبانی و معیارهای طراحی پارک ……………………………………………………………………………….. ۷۸ ۴
-۱ – مقیاس……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸ ۱-۱- ۴
۲ – -فرایند توسعه ………………………………………………………………………………………………… ۷۹ ۱-۱- ۴
۳- – استقرار و موقعیت …………………………………………………………………………………………… ۸۰ ۱-۱- ۴
۲-۱- – مبانی اجرا و ساخت و ساز …………………………………………………………………………………….. ۸۱ ۴
-۲- نظام حرکتی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱ ۴
-۳- نظام کالبدی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۲ ۴
۱-۳- – فیزیونومی پارکها ……………………………………………………………………………………………… ۸۳ ۴
۲-۳- – حجم، میزان و نقش فضای باز و توده ………………………………………………………………………… ۸۳ ۴
۳-۳- – یکپارچگی طرح ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴ ۴
۴-۳- – استقلال فضایی …………………………………………………………………………………………………. ۸۴ ۴
۵-۳- – انعطافپذیری و روانی ………………………………………………………………………………………… ۸۵ ۴
-۴-۴ عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
-۵-۴ ضوابط طراحی پارک های علمی……………………………………………………………………………….. ۸۶
۱-۵- – نظام دسترسی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۶ ۴
۲-۵- – ورودیها و مسیرهای ارتباطی………………………………………………………………………………….. ۸۷ ۴
-۳- پارکینگها و گردشگاههای خودروها …………………………………………………………………………… ۸۷ ۵-۴
۴- – اصول محوطه سازی و منظرهپردازی………………………………………………………………………….. ۸۸ ۵-۴
۵- -اصول زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………. ۸۸ ۵-۴
۶-۵- – روشنایی و نورپردازی ………………………………………………………………………………………….. ۸۹ ۴
۷-۵- – تراکم سطح مجاز ساخت ………………………………………………………………………………………. ۸۹ ۴
۸-۵- – ارتفاعات ………………………………………………………………………………………………………… ۹۰ ۴

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

۹-۵- – کاربریهای مجاز …………………………………………………………………………………………………. ۹۰ ۴
۱۰-۵- – مصالح معماری………………………………………………………………………………………………… ۹۰ ۴
۱۱-۵- – رنگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۰ ۴
۱۲-۵- – تأسیسات……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰ ۴
فصل پنجم: شناخت بستر طرح و طرح پیشنهادی
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
-۱-۵ بررسی بستر طرح…………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱ -۱- – شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهر قزوین……………………………………………………………………….. ۹۲ ۵
-۲- – مقاطع طولی و عرضی از شهر قزوین…………………………………………………………………………. ۹۴ ۱- ۵
-۳ -۱-۵ بررسی عناصرآب و هوا قزوین………………………………………………………………………… ۹۴
۱- – درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………. ۹۵ ۳-۱- ۵
۲- – بارش و رطوبت ……………………………………………………………………………………………… ۹۵ ۳-۱- ۵
۳- – روزهای یخبندان ……………………………………………………………………………………………… ۹۷ ۳-۱- ۵
۴- – تابش آفتاب …………………………………………………………………………………………………… ۹۷ ۳-۱- ۵
۵- – ساعات آفتابی ………………………………………………………………………………………………… ۹۸ ۳-۱- ۵
۶- – بادها ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹ ۳-۱- ۵
-۴-۱-۵ جهت گیری و تناسبات ……………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۱- – اقلیم و فرم ساختمان ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۲- – تناسب و فرم ابنیه در قزوین ……………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۳- – جهت گیری مناسب بنا …………………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۴- – فرم مناسب بنا با توجه به اقلیم …………………………………………………………………………….. ۱۰۲ ۴-۱- ۵
-۵-۱-۵ جمع بندی اصول طراحی اقلیمی………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۲-۵ – معرفی سایت………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
-۳-۵ تعاریف …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱-۳- – هدف کلان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ ۵
۲-۳- – هدف خرد……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰ ۵
طراحی پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فهرست ح
۳-۳- – راهبرد………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ ۵
۴-۳- – هدف کلان طرح………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰ ۵
۵-۳- – اهداف عملیاتی………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰ ۵
۶-۳- – اهداف برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۰ ۵
-۴-۵ اهداف طراحی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۵-۵ راهبرد های طرح پارک انرژی ………………………………………………………………………………… ۱۱۱
-۶-۵ سیاستها در راستای تحقق راهبردها……………………………………………………………………………. ۱۱۲
-۷-۵ برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۱-۷- – پژوهشکده سبز علم و صنعت………………………………………………………………………………… ۱۱۵ ۵
۲-۷- – سازمان انرژی های نو…………………………………………………………………………………………. ۱۱۸ ۵
-۸-۵ چارت سازمانی پیشنهادی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
-۹-۵ حوزه های فضایی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۱۰-۵ سرانه ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
-۱۱-۵ طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
-۱-۱۱-۵ آلترناتیوها……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
مدارک پروژه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

۱ مدلی برای نشان دادن مفاهیم اصلی طبیعت در دوره های مختلف فکری………………………. ۱۷ – شکل ۲
۲- مؤلفه هایی برای نشان دادن تمامیت طبیعت…………………………………………………………. ۳۱ – شکل ۲
۳- مدل معماری مبتنی بر تمامیت طبیعت ………………………………………………………………… ۳۱ – شکل ۲
۱ – پارک فناوری روچستر……………………………………………………………………………………… ۵۶ – شکل ۳
۲ – دید به مجوعه بنای اکولوژیکی از سمت رودخانه……………………………………………………. ۵۹ – شکل ۳
۳-پوشش گیاهی و محل بازی کودکان در پارک اکولوژیکی………………………………………….. ۶۰ – شکل ۳
۴ – سایت پلان پارک اکسچیمیلکو……………………………………………………………………………. ۶۲ – شکل ۳
۷۱ ………………………………………………………………………………… Baglan 5 – سایت پلان پارک – شکل ۳
۷۲ ……………………………………………………………………..Bagaln 6- موقعیت و دسترسی پارک – شکل ۳
۷۳ ………………………………………………………………………………….Bagaln 7- مرکز خورشیدی – شکل ۳
۷۳ ……………………………………………………………………………………………….Talbot 8- دروازه – شکل ۳
۷۴ ………………………………………………………………………………….. Astral court 9- ساختمان – شکل ۳
۱ – نقشه ناهمواری های استان قزوین………………………………………………………………………. ۹۳ – شکل ۵
۲- برش شمالی – جنوبی……………………………………………………………………………………. ۹۴ – شکل ۵
۳- برش شرقی – غربی………………………………………………………………………………………. ۹۴ – شکل ۵
۴-دیاگرام خورشیدی در عرض ۳۶ درجه ………………………………………………………………… ۹۸ – شکل ۵
۵- نمودار جهت و سرعت باد قزوین…………………………………………………………………….. ۱۰۰ – شکل ۵
۶- فرم مناسب ساختمان در اقلیم های مختلف………………………………………………………… ۱۰۱ – شکل ۵
۷- جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم………………………………………………………………. ۱۰۲ – شکل ۵
۸- مکان سایت………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷ – شکل ۵
۹ طرح مصوب بوستان باراجین محدوده بوستان ………………………………………………………. ۱۰۸ – شکل ۵
۱۰ دسترسی به سایت………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸ – شکل ۵
۱۱ محل قرار گیری سایت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸ – شکل ۵
۱۲ اتوبان زنجان- قزوین……………………………………………………………………………………… ۱۰۸ – شکل ۵

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

۱۳ جاده بوستان باراجین……………………………………………………………………………………… ۱۰۸ – شکل ۵
۱۴ دانشگاه آزاد باراجین………………………………………………………………………………………. ۱۰۸ – شکل ۵
۱۵ نقشه پهنه بندی اراضی براساس ارتفاع………………………………………………………………. ۱۰۹ – – شکل ۵
۱۶ – تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹ – شکل ۵
۱۷ – تقویت ارتباط شهر با طبیعت …………………………………………………………………………. ۱۱۳ – شکل ۵
۱۸ آلترنایوها……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸ – شکل ۵
۱۹ جانمایی فضاها……………………………………………………………………………………………… ۱۳

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

149 صفحه

تعداد فایل ها

17 عدد

حجم کل فایل

2.6 مگابایت

فرمت فایل ها

پی دی اف PDF

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری طبیعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 7 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test