قیمت برای شما:16,000 تومان


چکیده رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست :


موضوع رساله ، معماري خانه اي براي بچه هاي بي سرپرست است . بچه هايي كه بزرگ ترين مشكل آنها فقر عاطفي و نداشتن خانواده است . پس تصميم گرفتم معماري خانه به گونه اي طراحي شودتا فضاي آن حس حمایت و امنيت رابراي بچه هابه وجودآوردومحيط خانواده رابرايشان تداعي كند .

بنابراين ايده ي اصلي كارم،طراحي مجموعه اي است كه از این کودکان حمایت کند در عین حال عاطفه وشور زندگي خانوادگي را القا كند . معتقدم عاطفه يعني گرما ، محبت و نزديكي پس سعي كرده ام مجموعه اي متراكم طراحي كنم . فضاهايي مستقل و در عين حال نزديك به هم تا روابط همسايگي تقويت شود . ودر عين حال به وجود طبيعت سبز در داخل مجموعه براي ايجاد شور و زندگي و ايجاد حس متفكرانه در قالب هندسه خاص توجه نموده ام .

فهرست


رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست | رساله کودکان بی سرپرست


رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست + سربرگ + برگه های تشکر و تعهد نامه

فهرست مطالب

چکیده: ۹

فصل اول: ( طرح مسئله ) ۱۰

۱- ۱ مقدمه : ۱۱

۱-۲ اهمیت انتخاب موضوع : ۱۱

۱-۳ اهداف کلی تحقیق : ۱۲

۱-۴ فرضیه ها یا سوالها : ۱۳

۱-۵ تعریف واژه ها : ۱۴

۱-۶ نتیجه گیری : ۱۶

فصل دوم: ( کودک و پدیده بی سرپرستی ) ۱۷

۲-۱ مقدمه : ۱۸

۲-۲ مراحل مختلف رشد: ۱۸

۱-۲-۲دوره شیرخوارگی: ۱۸

۲-۲-۲دوره نونهالی: ۱۹

۲-۲-۳دوره نو باوگی: ۲۰

۲-۲-۴دوره نو جوانی: ۲۱

۲-۳ اهمیت داشتن خانواده: ۲۲

۲-۴ پدیده بی سرپرستی و عوامل آن: ۲۳

۲-۵ نحوه برخورد اجتماعی با پدیده بی سرپرستی در گذشته و حال : ۲۴

۲-۶ جامعه و کودکان بی سرپرست: ۲۵

۲-۷ نتیجه گیری : ۲۷

فصل سوم: (حمایت از کودکان ) ۲۸

۳-۱ مقدمه : ۲۹

۳-۲ ضرورت حمایت از کودکان: ۲۹

۳-۳ حمایت از کودکان بی سرپرست از دیدگاه اسلام: ۳۰

۳-۴ بررسی دیدگاههای کشورهای مختلف نسبت به حمایت از این کودکان: ۳۱

۳-۵ بررسی سیستم های موجود مراقبت از کودکان بی سرپرست در جهان : ۳۴

۳-۶ آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با واحدهای اقامتی ـ مراقبتی از کودکان : ۳۹

۳-۷ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران: ۴۰

۳-۸ سازمان هایی که در حال حاضر در ایران برای کودکان بی سرپرست فعالیت می کنند: ۴۴

۳-۹ تصویری از وضعیت کالبدی موجود موسسات حمایت از کودکان بی سرپرست: ۴۶

۳-۱۰ نتیجه گیری : ۴۷

فصل چهارم: (طراحی محیط گامی در جهت مامن سازی فضا ) ۴۸

۴-۱ مقدمه : ۴۹

۴-۲ شناخت خصوصیات روانی و فیزیکی کودکان: ۴۹

۴-۲-۱ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی: ۴۹

دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

۴-۲-۲ شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشی های آنان: ۵۱

۴-۲-۳تحلیل نمونه هایی از نقاشی کودکان: ۵۲

۴-۲-۴تاثیر رنگ برکودکان وکاربردآن درطراحی فضای متعلق به آنان: ۵۷

۴-۲-۵بازی به عنوان یکی از قرار گاههای رفتاری: ۵۸

۴-۳ ارزشیابی موجود کودکان مقیم شبانه روزیهای کشور: ۶۱

۴-۳-۱ شاخص های مقایسه محیط خانواده و شبانه روزیها: ۶۱

۴-۳-۲ خلاصه ای ازمشکلات  فرزندان شبانه روزیها وارائه برخی پیشنهادات جهت رفع این مشکلات: ۶۴

۴-۴ توصیه و پیشنهادها دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست : ۶۸

۴-۵ مشکلات عاطفی کودکان بی سرپرست: ۷۰

۴-۶مشکلات زندگی جمعی: ۷۵

۴-۶-۱ارائه راه کارهای کلی در جهت رفع نسبی مشکلات : ۷۷

۴-۶-۲راهکار مناسب اعمال شده از جانب بهزیستی : ۸۰

۴-۷ نتیجه گیری : ۸۱

فصل پنجم: (شناخت شهر زنجان و اقلیم) ۸۲

۵-۱ مقدمه : ۸۳

۵-۲ جمعیت استان زنجان: ۸۳

۵-۳ فرهنگ و نژاد مردم استان زنجان: ۸۳

۵-۴ بناهای تاریخی استان زنجان: ۸۴

۵-۵ موقعیت جغرافیایی استان زنجان: ۸۷

۵-۵-۱ شناخت ویژگی های کالبدی: ۸۷

۵-۵-۲ شناخت ویژگی های جغرافیایی:۸۸

دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

۵-۵-۳ شناخت ویژگیهای طبیعی: ۸۹

۵-۵-۴  طراحی معماری همساز با اقلیم(ردیابی پایداری): ۹۰

۵-۶ معماری همساز با اقلیم: ۹۱

۵-۶-۱ دمای هوا: ۹۲

۵-۶-۲  نزولات جوی: ۹۲

۵-۶-۳  باد: ۹۳

۵-۶-۴ باد مزاحم: ۹۳

۵-۷ ضوابط طراحی در اقلیم سرد کوهستانی و کوهپایه های بلند: ۹۴

۵-۷-۱ جهت ساختمان: ۹۴

۵-۷-۲  شکل ساختمان : ۹۵

۵-۷-۳  نحوه استقرار ساختمان: ۹۶

۵-۷-۴ رابطه فضاهای پر و خالی: ۹۷

۵-۷-۵  شکل تناسبات و محل استقرار حیاط: ۹۸

۵-۷-۶ شکل و محل قرارگیری رواق ها و ایوان ها : ۹۸

۵-۷-۷  نحوه استقرار فضاهای بسته : ۹۸

۵-۷-۸  جداره های باز : ۹۸

۵-۸ نتیجه گیری : ۹۹

فصل ششم : ( بررسی نمونه های موجود ) ۱۰۱

۶-۱ مقدمه : ۱۰۲

۶-۲ نمونه های داخلی : ۱۰۲

۶-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه : ۱۰۲

۶-۲-۲  مجتمع قدوسی : ۱۰۵

۶-۲-۳ مجتمع شبانه روزی سلمان ( پسران ) : ۱۰۶

۶-۲-۴  واحد یبز : ۱۰۸

۶-۳ نمونه های خارجی: ۱۰۹

۶-۳-۱ مرکز نگهداریکودکان نرسری : ۱۰۹

۶-۳-۲  مرکز نگهداریکودکان به نام خانه کودک در چوب : ۱۱۸

۶-۳-۳ مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines: 123

۶-۳-۴  مزرعه کودک اسپریت (Esprit) – ساحل ولش : ۱۲۸

۶-۴ نتیجه گیری : ۱۲۸

فصل هفتم: ( مبانی نضری و برنامه فیزیکی طراحی ) ۱۲۹

دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

۷-۱ مقدمه : ۱۳۰

۷-۲ مبانی نظری : ۱۳۰

۷-۲-۱ ویژگیهای فضاهای مورد نظر طرح : ۱۳۱

۷-۲-۲ فضاهای مورد نیاز مجموعه : ۱۳۴

۷-۲-۳ ویژگی بچه های پذیرش شده این مجموعه : ۱۳۵

۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی : ۱۳۵

۷-۳-۱ خانه تیپ۱ ( یک روزه تا ۹ ماه و ۱ ساله تا ۲ ساله )  : ۱۳۵

۷-۳-۲ خانه تیپ ۲ ( ۲ تا ۶ ساله ) : ۱۳۶

۷-۳-۳ خانه تیپ ۳ ( ۶ تا ۱۲ ساله ) : ۱۳۷

۷-۳-۴ قرنطینه در تلفیق با بخش اداری و تخصصی مجموعه : ۱۴۲

۷-۳-۵ آشپزخانه و غذا خوری کارمندان : ۱۴۵

۷-۳-۶ رختشویخانه : ۱۴۵

۷-۳-۷موتورخانه : ۱۴۶

۷-۳-۸ سالن اجتماعات : ۱۴۷

۷-۴ نتیجه گیری دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست : ۱۴۸

فصل هشتم : ( ارائه نقشه های طراحی ) ۱۴۹

۸-۱ معرفی : ۱۵۰

۸-۲ تجزیه و تحلیل سایت : ۱۵۱

۸-۳ سایت : ۱۵۲

۸-۴ پلانها  : ۱۵۳

۸-۵ برشها و نماها : ۱۵۴

۸-۶ پرسپکتیو ها : ۱۵۸

( منابع و ماخذ ) ۱۶۰

                                                فهرست تصاویر رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست :

تصویر شماره۲-۱ ، شیرخواران.. ۱۸

تصویر شماره۲-۲ ، نونهال.. ۱۹

تصویر شماره۲-۳ ، نوباوگی… ۲۰

تصویر شماره۲-۴ ، نوجوانی… ۲۱

تصویر شماره ۴-۱، نقاشی کودکان بی سرپرست…. ۵۳

تصویر شماره ۴-۲، نقاشی کودکان بی سرپرست…. ۵۳

تصویر شماره ۴-۳، نقاشی کودکان بی سرپرست…. ۵۴

تصویر شماره ۴-۴، نقاشی کودکان بی سرپرست…. ۵۵

تصویر شماره ۴-۵، نقاشی کودکان بی سرپرست…. ۵۵

تصویر شماره ۵-۱، گنبد سلطانیه در قدیم.. ۸۵

تصویر شماره ۵-۲، گنبد سلطانیه کنونی… ۸۶

تصویر شماره ۵-۳، رختشویخانه. ۸۶

تصویر شماره ۵-۴، مسجد جامع.. ۸۷

تصویر شماره ۵-۵، موقعیت استان زنجان در کشور ۸۸

تصویر شماره ۵-۶، استانهای همجوار و تقسیمات شهری استان زنجان.. ۸۸

تصویر شماره ۵-۷، پهنه های اقلیمی همسایگان ایران در آسیا ۹۱

تصویر شماره ۵-۸، جهت قرارگیری ساختمان در اقلیم سرد. ۹۴

تصویر شماره ۵-۹، شکل ساختمان در اقلیم سرد. ۹۶

تصویر شماره ۵-۱۰، نحوه استقرار ساختمان در اقلیم سرد. ۹۷

تصویر شماره ۶-۱، نمای داخلی شیرخوارگاه آمنه. ۱۰۴

تصویر شماره ۶-۲، نمای داخلی شیرخوارگاه آمنه. ۱۰۴

تصویر شماره ۶-۳، نمای داخلی شیرخوارگاه آمنه. ۱۰۴

تصویر شماره ۶-۴، پلان شبانه روزی سلمان.. ۱۰۷

تصویر شماره ۶-۵، نمای خارجی شبانه روزی سلمان.. ۱۰۷

تصویر شماره ۶-۶، نمای خارجی شبانه روزی سلمان.. ۱۰۷

تصویر شماره ۶-۷، نمای خارجی شبانه روزی سلمان.. ۱۰۸

تصویر شماره ۶-۸، نمای خارجی شبانه روزی سلمان.. ۱۰۸

دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

تصویر شماره ۶-۹، پلان همکف مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۰۹

تصویر شماره ۶-۱۰، پلان طبقه اول مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۰

تصویر شماره ۶-۱۱، پلان طبقه دوم مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۰

تصویر شماره ۶-۱۲، سایت پلان مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۱

تصویر شماره ۶-۱۳، نمای غربی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۱

تصویر شماره ۶-۱۴، نمای شرقی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۲

تصویر شماره ۶-۱۵، نمای جنوبی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۲

تصویر شماره ۶-۱۶، نمای شمالی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۲

تصویر شماره ۶-۱۷، برش عرضی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۲

تصویر شماره ۶-۱۸، ماکت مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۳

تصویر شماره ۶-۱۹، ماکت مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۳

تصویر شماره ۶-۲۰، سه بعدی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۳

تصویر شماره ۶-۲۱، سه بعدی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۳

تصویر شماره ۶-۲۲، نمای ورودی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۴

تصویر شماره ۶-۲۳، نمای حیاط مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۴

تصویر شماره ۶-۲۴، نمای خارجی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۵

تصویر شماره ۶-۲۵، نمای خارجی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۵

تصویر شماره ۶-۲۶، نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۶

تصویر شماره ۶-۲۷، نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۶

تصویر شماره ۶-۲۸، نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان نرسری… ۱۱۷

تصویر شماره ۶-۲۹، سایت پلان خانه کودک در چوب… ۱۱۸

تصویر شماره ۶-۳۰، پلان طبقه اول خانه کودک در چوب… ۱۱۹

تصویر شماره ۶-۳۱، پلان طبقه دوم خانه کودک در چوب… ۱۱۹

تصویر شماره ۶-۳۲، برشهای طولی و عرضی خانه کودک در چوب… ۱۲۰

تصویر شماره ۶-۳۳، نماهای خانه کودک در چوب… ۱۲۰

تصویر شماره ۶-۳۴، نمای ورودی خانه کودک در چوب… ۱۲۱

تصویر شماره ۶-۳۵، نمای خارجی خانه کودک در چوب… ۱۲۱

تصویر شماره ۶-۳۶، نمای خارجی خانه کودک در چوب… ۱۲۲

تصویر شماره ۶-۳۷، نمای داخلی خانه کودک در چوب… ۱۲۲

تصویر شماره ۶-۳۸ نمای خارجی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 123

تصویر شماره ۶-۳۹ نمای ورودی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 123

تصویر شماره ۶-۴۰ نمای خارجی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 124

تصویر شماره ۶-۴۱ محوطه مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 124

تصویر شماره ۶-۴۲ نمای خارجی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 125

تصویر شماره ۶-۴۳ نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 125

تصویر شماره ۶-۴۴ نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 126

تصویر شماره ۶-۴۵ نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 126

تصویر شماره ۶-۴۶ نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 127

تصویر شماره ۶-۴۷ نمای داخلی مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines. 127

                                                فهرست جداول ررساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست:

جدول ۳-۱ ، توزیع سازمانها و موسسات… ۴۳

جدول ۴-۱ ، مشکلات ، دلایل و راهکارها ۶۶

جدول ۴-۲ ، مشکلات ، دلایل و راهکارها ۶۷

جدول ۴-۳ ، مشکلات ، دلایل و راهکارها ۶۸

جدول شماره ۸-۱، برنامه فیزیکی… ۱۳۸

جدول شماره ۸-۲، برنامه فیزیکی… ۱۳۹

جدول شماره ۸-۳، برنامه فیزیکی… ۱۴۰

جدول شماره ۸-۴، برنامه فیزیکی… ۱۴۱

جدول شماره ۸-۵، برنامه فیزیکی… ۱۴۲

جدول شماره ۸-۶، برنامه فیزیکی… ۱۴۴

جدول شماره ۸-۷، برنامه فیزیکی… ۱۴۶

چکیده رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست :

موضوع رساله ، معماری خانه ای برای بچه های بی سرپرست است . بچه هایی که بزرگ ترین مشکل آنها فقر عاطفی و نداشتن خانواده است . پس تصمیم گرفتم معماری خانه به گونه ای طراحی شودتا فضای آن حس حمایت و امنیت رابرای بچه هابه وجودآوردومحیط خانواده رابرایشان تداعی کند .

دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

بنابراین ایده ی اصلی کارم،طراحی مجموعه ای است که از این کودکان حمایت کند در عین حال عاطفه وشور زندگی خانوادگی را القا کند . معتقدم عاطفه یعنی گرما ، محبت و نزدیکی پس سعی کرده ام مجموعه ای متراکم طراحی کنم . فضاهایی مستقل و در عین حال نزدیک به هم تا روابط همسایگی تقویت شود . ودر عین حال به وجود طبیعت سبز در داخل مجموعه برای ایجاد شور و زندگی و ایجاد حس متفکرانه در قالب هندسه خاص توجه نموده ام .

  • دانلود رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شماره ۴ ^^

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

143 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

5.5 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست | رساله کودکان بی سرپرست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test